Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Maintenance Outage Status

Check the Status of a Scheduled Maintenance Outage

Use the Outage Number on your notification to get the latest information.

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Preparing for a Maintenance Outage

  Electronic Equipment

Shut off or disconnect all sensitive electronics before the outage to prevent damage or loss of data.

  Security Gates

Review the instructions for your electric gates and learn how to operate them manually.

  Alarm Systems

Please alert your security company of the outage. The outage will affect your alarm systems and may affect private phone systems.

  Emergency Generators

Business customers may wish to rent a portable generator, but please note that we cannot reimburse you for this cost. If you plan to use a generator, please call 1-888-759-6056 so we can safeguard our employees.

Expose as Block
No

Is there an outage right now?

Browse or search an expanded map of current outages.

Expose as Block
No
Expose as Block
No
  If you plan to operate an emergency generator, please notify us in advance so we can protect our employees from electrical hazards.
Call 1-888-759-6056.
Expose as Block
No
Class name
sce-outage-maintenance sce-outage-block-width
Expose as Block
No