ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ (ਵਾਈਲਡ-ਫ਼ਾਇਰ) ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ

""

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!  ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ (ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: April 19, 2022

Expose as Block
No
""

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੂਚਿਤ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

""

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਸੂਚਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

 

""

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ PowerTalk ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

""

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਹਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ

ਸਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਹਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।