ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ

Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
""

ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!  ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟੌਫ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: August 22, 2023

 
""

ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

""

PSPS ਸੂਚਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PSPS ਇਵੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PSPS ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

""

ਈ - ਮੇਲ

""

ਟੈਕਸਟ

""

ਆਵਾਜ਼

""

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨੇਜਮੈਂਟ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ-ਸਬੰਧਤ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

""

ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਗਾਹਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ

ਸਾਡੀ ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਕਸਟਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ।

Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No