PSPS Imminent Re Energization

한국어

공공 안전 전원 차단 (Public Safety Power Shutoff – PSPS) 전력 재공급 준비 알림을 한국어로 보려면 여기를 클릭하십시오

中文

要查看以語言發佈的公共安全斷電 (Public Safety Power Shutoff – PSPS) 的即將恢復供電通告,請點擊這裡

Tiếng Việt

Để xem Thông Báo Chuẩn Bị Cấp Điện Trở Lại sau khi Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (Public Safety Power Shutoff – PSPS) bằng Tiếng Việt, xin bấm vào đây

Tagalog

Upang makita ang Pablita ukol sa Paghahanda para sa Muling Pagbubukas ng Kuryente kaugnay ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff – PSPS) sa wikang Tagalog, mag-klik dito.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off