Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Chuẩn Bị được Cấp Điện Trở Lại

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) Thông Báo Chuẩn Bị Cấp Điện Trở Lại

Đây là thông báo về an toàn quan trọng từ Southern California Edison. SCE sẽ sớm bắt đầu quy trình kiểm tra các đường dây điện trong khu vực của quý vị. Nếu như không có quan ngại nào về an toàn, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình cấp điện trở lại. Để đảm bảo cho quý vị sẵn sàng nhận dịch vụ, hãy tắt hay rút điện cho bất kỳ đồ gia dụng hay thiết bị nào có thể chạy tự động khi có điện trở lại. Để biết thêm thông tin về quy trình cấp điện trở lại của SCE, hãy ghé vào trang sce.com/psps. Quý vị thấy dây diện rơi xuống đất? Hãy tránh xa, gọi 911, và SCE theo số 1-800-611-1911.