Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

Naghahandang Ibalik ang Kuryente

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Abisong Public Safety Power Shutoff (PSPS, o Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko) ukol sa Paghahanda para sa Muling Pagpatakbo ng Kuryente

Isang mahalagang pabililn pangkaligtasan ito mula sa Southern California Edison. Malapit nang simulan ng SCE ang proseso ng pag-iinspeksyon ng mga linya ng kuryente sa inyong lugar. Kung wala kaming makikitang mga alalahanin kaugnay ng kaligtasan, sisimulan namin ang proseso ng pagbabalik ng kuryente. Upang matiyak na handa na kayo para sa naturang pagbukas ng kuryente, patayin muna o alisin sa saksak ang anumang mga kasangkapan o kagamitan na maaaring kusang mabubuhay kapag ibinalik na ang inyong kuryente. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng SCE kaugnay ng pagbabalik ng kuryente, mangyaring bisitahin ang sce.com/psps. May mga bumagsak na linya ng kuryente? Lumayo, tumawag sa 911, at sa SCE sa 1-800-611-1911.