Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Outage Terms & Conditions

05/24/2017 (Version 0.1)

Terms & Conditions

By checking this box, I authorize SCE to send me outage alerts to the phone (mobile or landline) and/or email address for the location(s) in this request. Based on my requested preference, I agree to receive outage alerts via email, text and/or voice message 24 hours a day, 7 days a week. By choosing to receive outage alerts on a mobile phone, I certify that I am an authorized user of the mobile number provided and I acknowledge that alerts may be sent from an automated system that uses artificial voice and/or pre-recorded messages. I understand that SCE does not guarantee the completeness, accuracy or timeliness of the outage alerts and that provider and data charges are my responsibility (if applicable).