Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Rebates and Perks for Electric Vehicles

""

 

EV Rebates & Incentives

Class name
sce-para-first-top
Expose as Block
No

Clean Fuel Reward Program

Get up to $1000 back if you’ve bought or leased an electric vehicle (EV). Find out more and then complete the short application to claim your reward.

You can get up to $1000 back if:

  • You’re an active SCE customer
  • You own or lease an eligible vehicle
  • Your vehicle is new or used

Additional conditions apply.
 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Even More Money for CA Residents

Be sure to check out the Clean Vehicle Rebate Project (CVRP). If you buy or lease an eligible zero-emission or plug-in hybrid light-duty vehicle, you can get an additional rebate up to $4500. 

Visit the CVRP

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Don’t miss out on more rebates and perks.

Rebates and incentives are always changing. Enter your ZIP code at PlugStar™ to get a list of up-to-date federal, state, and local incentives just for you.

Search incentives by ZIP code

Expose as Block
No

EV Rebates & Incentives FAQ

More EV Topics

""
Expose as Block
No
""
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off