Xác Minh Sau Khi Ghi Danh

Xác Minh Sau Khi Ghi Danh

Để đủ điều kiện tham gia các chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (FERA) hoặc chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE), quý vị phải đáp ứng các hướng dẫn hiện tại về lợi tức hoặc có người sống trong gia đình của quý vị tham gia chương trình hỗ trợ công cộng hội đủ điều kiện.

Chúng tôi không yêu cầu quý vị nộp bằng chứng hội đủ điều kiện khi ghi danh vào FERA hoặc CARE; tuy nhiên, sau khi ghi danh, quý vị có thể phải tham gia vào quy trình xác minh FERA hoặc CARE bất kỳ lúc nào trong thời gian quý vị ở trong chương trình.

 

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Cách Chứng Minh Hội Đủ Điều Kiện

Để tiếp tục được giảm giá trong chương trình FERA hoặc CARE, quý vị cần cung cấp một số giấy tờ trong vòng 90 ngày kể từ ngày ghi trên thư hoặc email quý vị nhận được. Quý vị có thể chứng minh hội đủ điều kiện dựa trên lợi tức HOẶC tham gia vào một chương trình hỗ trợ công cộng hội đủ điều kiện.

Class name
sce-light-gray-bg sce-even-padding
Expose as Block
No
""

Cách Hoàn Tất Xác Minh

Cách nhanh nhất để xác minh sự hội đủ điều kiện của quý vị cho chương trình FERA hoặc CARE là gửi Đơn Xác Minh sự Hội Đủ Điều Kiện của quý vị trên mạng. Quý vị có thể chờ để nhận hồi đáp trong vòng 24-48 giờ.

Expose as Block
No

Điền Đơn Trên Mạng

Quý vị có thể điền Đơn Xác Minh sự Hội Đủ Điều Kiện và tải lên tất cả các tài liệu hỗ trợ như Bằng Chứng về Lợi Tức hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng* trên trang mạng của SCE. 

OR

Thư hoặc

Quý vị cũng có thể tải xuống và gửi đơn đã điền đầy đủ cùng với tài liệu hỗ trợ như Bằng Chứng về Lợi Tức hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng* qua bưu điện Hoa Kỳ . Xin vui lòng chờ hồi đáp trong khoảng ba tuần đến một tháng.

Lưu Ý: Nếu gửi qua bưu điện Hoa Kỳ, vui lòng tính thêm thời gian chuyển thư để chúng tôi nhận được đơn của quý vị trước ngày hết hạn xác minh. 
 

In và điền Đơn Xác Minh sự Hội Đủ Điều Kiện.

Thư
Southern California Edison
FERA/CARE Programs
P.O. Box 9527
Azusa, CA   91702-9954 

*Quan trọng: Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào quý vị gửi đều được bảo mật và sẽ chỉ được nhân viên của Southern California Edison sử dụng cho mục đích xác minh. Nhớ bôi đen năm chữ số đầu tiên trong số An Sinh Xã Hội của quý vị trên tất cả các tài liệu để gia tăng bảo mật.

Expose as Block
No

Hỏi Đáp

Cung Cấp Xác Minh

Mặc dù chúng tôi không yêu cầu quý vị gửi bằng chứng hội đủ điều kiện khi quý vị ghi danh lần đầu, nhưng bất kỳ lúc nào trong thời gian tham gia chương trình, quý vị có thể được chọn tham gia vào quy trình xác minh FERA hoặc CARE. Làm như vậy để biết chắc những người hưởng lợi từ chương trình giảm giá FERA hoặc CARE đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện tham gia chương trình.

Expose as Block
No

Chương trình giảm giá FERA hoặc CARE của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn ghi trên thư hoặc email xác minh FERA hoặc CARE. Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị không hội đủ điều kiện, chương trình giảm giá của quý vị sẽ bị đình chỉ. Chương trình giảm giá của quý vị cũng có thể bị đình chỉ nếu quý vị gửi tài liệu xác minh không đầy đủ, quý vị yêu cầu chúng tôi hủy ghi danh hoặc nếu chúng tôi nhận được tài liệu của quý vị sau khi hết hạn.

Expose as Block
No

Sau khi chúng tôi nhận được tài liệu, xin vui lòng đợi khoảng 30 ngày để thủ tục giấy tờ của quý vị được duyệt xét.

Expose as Block
No

Đọc kỹ thư để biết quý vị cần nộp thêm thông tin hay tài liệu gì. Để có kết quả tốt nhất, xin vui lòng thu thập tất cả các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn quy trình xác minh đã lưu ý ở trên và gửi thông tin của quý vị trên mạng, qua bưu điện Hoa Kỳ đến: 

CARE/FERA

Southern California Edison

P.O. Box 9527

Azusa, CA 91702-9954

Expose as Block
No

Có. Để ghi danh lại vào chương trình FERA hoặc CARE, vui lòng gửi thư giới thiệu và tất cả các tài liệu xác minh, cùng với đơn xác minh đã điền đầy đủ, trên mạng, gửi qua bưu điện Hoa Kỳ đến: 

CARE/FERA

Southern California Edison

P.O. Box 9527

Azusa, CA 91702-9954

Expose as Block
No

Có, nếu quý vị bỏ lỡ ngày xác minh, quý vị sẽ được trở lại chương trình vào lúc được chấp thuận.

Expose as Block
No

Khách Hàng có Mức Sử Dụng Cao

Theo luật California, “mức sử dụng cao” là mức sử dụng điện vượt quá 400% định mức căn bản hàng tháng của khách hàng, ba lần trong khoảng thời gian mười hai tháng hoặc vượt quá 600% định mức căn bản hàng tháng của khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Định mức căn bản được xác định phần lớn bởi địa chỉ dịch vụ của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy định mức căn bản trong phần “Thông Tin Bổ Sung” trên hóa đơn hàng tháng của mình.

Nếu có người sống toàn thời gian với quý vị và người này có bệnh trạng cần phải dùng thiết bị trợ sinh chạy bằng điện, quý vị có thể hội đủ điều kiện được thêm khoản Định Mức Y Tế Căn Bản.

Tìm hiểu thêm

Expose as Block
No

Xác Minh Truyền Thống không miễn cho quý vị khỏi phải Xác Minh Mức Sử Dụng Cao nếu gia đình của quý vị được xác định là có mức sử dụng cao.

Expose as Block
No

Nếu được chọn để chứng minh sự hội đủ điều kiện qua Xác Minh Truyền Thống, khách hàng của FERA hoặc CARE phải cung cấp tài liệu về lợi tức có thể bao gồm cùi chi phiếu, sao kê lương hưu, thư xác nhận trợ cấp tem thực phẩm hoặc các hình thức xác minh khác. Họ cũng phải giữ mức sử dụng năng lượng dưới 600% định mức căn bản trong bất kỳ chu kỳ gửi hóa đơn nào. 

Những khách hàng CARE được chọn để Xác Minh Mức Sử Dụng Cao phải tham gia thêm vào chương trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA). Những khách hàng FERA được chọn để Xác Minh Mức Sử Dụng Cao không bắt buộc phải tham gia chương trình ESA.

Nếu không chứng minh sự hội đủ điều kiện, quý vị sẽ bị đưa ra khỏi chương trình FERA hoặc CARE trong hai năm.

Expose as Block
No

Để tiếp tục tham gia chương trình CARE, quý vị phải giảm mức sử dụng hàng tháng xuống dưới 600% định mức căn bản của mình. Nếu tiếp tục không làm như vậy, quý vị sẽ tự động bị đưa ra khỏi chương trình CARE.

Tìm thêm nhiều cách để giúp quý vị giảm mức sử dụng.

Expose as Block
No

Có, sau khi xác minh sự hội đủ điều kiện tham gia chương trình, những khách hàng CARE được chọn để Xác Minh Mức Sử Dụng Cao sẽ được nhà thầu chương trình ESA liên lạc tối đa tới ba lần để lên lịch hẹn đến đánh giá tại nhà theo chương trình ESA. (Khách hàng của FERA không bắt buộc phải hoàn thành việc đánh giá tại nhà của chương trình ESA.) 

Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi, quý vị sẽ bị đưa ra khỏi chương trình CARE. Nếu quý vị bị đưa ra khỏi chương trình CARE và không tham gia chương trình ESA, vui lòng liên lạc với đại diện của chương trình ESA theo số 1-800-736-4777 để sắp xếp lại cuộc hẹn đánh giá tại nhà theo chương trình ESA của quý vị.

Lưu ý: Nếu trước đây quý vị đã tham gia chương trình ESA tại nơi cư trú hiện tại, quý vị sẽ không bắt buộc phải tham gia vào quy trình Xác Minh Mức Sử Dụng Cao này. Ngoài ra, người tham gia chương trình CARE trong nhà cho thuê sẽ không bị đưa ra khỏi chương trình vì không hoàn thành đánh giá tại nhà của chương trình ESA trong các trường hợp chủ nhà không hồi đáp khi được nhà thầu đánh giá liên lạc hoặc không cho phép tham gia chương trình ESA.
 

Tìm hiểu thêm

Expose as Block
No

Có. Để xin lại cuộc hẹn đánh giá tại nhà, vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà thầu được chỉ định của quý vị. Để tìm nhà thầu được chỉ định của quý vị, hãy bấm vào đây và nhập số trương mục hoặc địa chỉ dịch vụ của quý vị và bấm vào tìm kiếm. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng liên lạc với ban Tiết Kiệm Năng Lượng theo số 1-800-736-4777.

Expose as Block
No