Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Hỏi Đáp Biểu Giá Time-of-Use

Thông tin này nhằm giúp quý vị hiểu giá biểu Time-Of-Use của SCE. Thông tin này không thay thế thông tin về giá biểu bao gồm trong biểu thuế do CPUC chấp thuận. Xin vui lòng xem biểu thuế để có danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.