Chương Trình CARE/FERA

Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi vẫn ở đây dành cho bạn

Mặc dù các biện pháp ứng phó khẩn cấp COVID-19 tạm thời đã kết thúc, nhưng cam kết của chúng tôi với khách hàng sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm các chương trình hỗ trợ dài hạn khác cho nhu cầu của bạn. Tìm hiểu thêm >

Ngoài ra, California LifeLine là một chương trình của tiểu bang cung cấp dịch vụ điện thoại bàn hoặc điện thoại cầm tay giảm giá cho các gia đình đủ điều kiện. Họ hợp tác với Boost Mobile để cung cấp cho những người tham gia chương trình CARE khoản giảm giá hàng tháng là $15 trong các chương trình điện thoại trả trước. Để biết thêm thông tin, hoặc để xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin ghé vào California LifeLine hoặc BoostMobile CPUC.

Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà COVID-19 sẽ hỗ trợ các hộ gia đình đủ điều kiện thu nhập trả tiền thuê nhà và các tiện ích. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập CA.gov Housing.

CARE và FERA Có Thể Giảm Hóa Đơn Hàng Tháng của Quý Vị

Chi phí hàng ngày ảnh hưởng đến một số gia đình nhiều hơn những gia đình khác. May mắn là có hai chương trình có thể giảm hóa đơn năng lượng của quý vị:

Giá Biếu Năng Lượng Thay Thế California (CARE) giảm khoảng 30% trên hóa đơn năng lượng cho những khách hàng hợp lệ được hưởng.

Hỗ Trợ Giá Biểu Điện cho Gia Đình (FERA) giảm khoảng 18% trên hóa đơn điện cho những gia đình hội đủ điều kiện.

Cả hai chương trình đều dùng một đơn và chỉ mất 2 phút để ghi danh mà không cần thêm giấy tờ nào cả.

Đã nộp đơn?

Hướng Dẫn Điền Đơn

Vui lòng cung cấp địa chỉ email của quý vị. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một email với mã số theo dõi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn của quý vị. Vui lòng lưu mã số theo dõi này. Nếu quý vị không có địa chỉ email, mã số theo dõi được ghi trong thông báo Cảm Ơn được cung cấp ngay sau khi gửi đơn thành công.

Chuẫn bị sẵn một hóa đơn của quý vị. Vui lòng đánh máy chính xác tên như được ghi trên hóa đơn của quý vị. (Ví dụ: nếu tên trên hóa đơn là Doe, Jon X vui lòng đánh máy vào phần ghi tên là Jon X không có dấu chấm. Đánh máy vào phần ghi họ là Doe).

 

Sau khi nộp đơn, vui lòng đợi từ 15 phút đến 1 giờ để kiểm tra tình trạng ghi danh của quý vị.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hai Cách để Tìm Hiểu Xem Quý Vị Có Hội Đủ Điều Kiện Không

Tùy Chọn 1: Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE nếu quý vị hoặc người trong gia đình quý vị tham gia vào ít nhất một trong các chương trình hỗ trợ công cộng này:

 • Hỗ Trợ Chung của Văn Phòng Sự Vụ Dân Bản Địa
 • CalFresh/SNAP (Tem Thực Phẩm)
 • CalWorks (TANF)/ TANF của Bộ Lạc
 • Head Start cho Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức (Chỉ cho Bộ Lạc)
 • LIHEAP
 • Medi-Cal/Medicaid
 • Medi-Cal cho Gia Đình (Gia Đình Khỏe Mạnh loại A&B)
 • Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa Miễn Phí tại Trường (NSLP)
 • Lợi Tức Trợ Cấp An Sinh (SSI)
 • WIC

Tùy chọn 2: Lợi Tức Hộ Gia Đình

Dựa trên Lợi Tức của Gia Đình tính từ ngày hôm nay
Ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện.

Có bao nhiêu người trong gia đình quý vị?
người
người trở lên

Thu nhập hộ gia đình cho người 1-2

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $34,840

FERA

Không đủ điều kiện

Thu nhập hộ gia đình cho người 3

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $43,920

FERA

$43,921- $54,900

Thu nhập hộ gia đình cho người 4

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $53,000

FERA

$53,001 - $66,250

Thu nhập hộ gia đình cho người 5

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $62,080

FERA

$62,081 - $77,600

Thu nhập hộ gia đình cho người 6

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $71,160

FERA

$71,161 - $88,950

Thu nhập hộ gia đình cho người 7

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

Lên đến $80,240

FERA

$80,241 - $100,300

Thu nhập hộ gia đình cho người 8+

Kể từ Tháng sáu 1, 2021

CARE

8 những người: Lên đến $89,320
Mỗi người thêm: +$9,080

FERA

8 những người: $89,321 - $111,650
Mỗi người thêm: +$9,080 - $11,350
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Need help?Cần giúp đỡ?
Gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng:
1-800-447-6620

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Nếu Quý Vị Đã Ghi Danh

Xác minh lại

Quý vị đã nhận được thông báo về việc xác minh lại qua bưu điện chưa? Những người tham gia chương trình CARE và FERA phải ghi danh lại mỗi hai năm.

Xác Minh Sau Khi Ghi Danh

Là người tham gia chương trình CARE, quý vị có thể được yêu cầu xác minh rằng quý vị đủ điều kiện.

 • Nộp Mẫu Xác Minh Hội Đủ Điều Kiện của quý vị và tất cả tài liệu xác minh lợi tức được yêu cầu qua đường bưu điện hay gửi fax:

  GỬI THƯ:
  Southern California Edison
  CARE/FERA Program
  P.O. Box 9527, Azusa, CA 91702-9932

  FAX:
  1-626-571-4202

Tìm Hiểu Thêm >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tiêu đề mục: Chương Trình Kế Hoạch Quản Lý Nợ (AMP)

Chương Trình Kế Hoạch Quản Lý Nợ (Arrearage Management Plan, hay AMP) là lựa chọn kế hoạch xóa nợ cho khách hàng cư dân CARE và FERA có tổng tiền nợ hóa đơn từ $500 trở lên, đã quá hạn ít nhất 90 ngày. Nếu quý vị trả hóa đơn hàng tháng hiện tại đúng hạn, AMP sẽ xóa cho quý vị 1/12 tổng tiền nợ quá hạn đủ điều kiện. Các điều khoản và điều kiện khác được nêu chi tiết bên dưới trong phần Hỏi Đáp *.

*Thông tin này để giúp quý vị tìm hiểu về AMP. Thông tin này không thay thế cho biểu giá của SCE đã được CPUC chấp thuận. Bất kỳ khác biệt nào giữa tài liệu này và biểu giá của SCE đều là ngoài ý muốn, và sẽ lấy biểu giá làm chuẩn. Xin hãy tham khảo quyển biểu giá của SCE  để biết danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.”

Thông Tin Bổ Sung

Người Thuê Nhà Có Đồng Hồ Phụ

Quý vị là người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức sống trong khu căn hộ, khu mobile-home, khu RV hay bến thuyền và nhận hóa đơn qua chủ nhà?

Hoặc Nộp Đơn qua Bưu Điện >

Các Khu Nhà Phi Lợi Nhuận

Tìm hiểu xem khu nhà cho nhóm miễn thuế của quý vị — như nơi tạm trú cho người vô gia cư, nhà an dưỡng từ thiện, hoặc nơi tạm trú cho phụ nữ — hội đủ điều kiện hưởng chương trình CARE hay không.

 

Nộp Đơn qua Bưu Điện >

Chương Trình Hoàn Thuế

Quý vị là đại diện của tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm thông tin cho chương trình hoàn thuế khi ghi danh CARE và FERA?

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chương Trình California LifeLine

Nếu quý vị đang hưởng giảm giá hóa đơn năng lượng qua chương trình CARE, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận giảm giá cho các dịch vụ điện thoại qua Chương Trình California LifeLine. Để tìm hiểu thêm, xin gọi số 1-877-858-7463.

Quý Vị Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức và Muốn Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời? SCE Có Thể Giúp

Chủ nhà có thể hội đủ điều kiện nhận hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà miễn phí từ đối tác của chúng tôi, GRID Alternatives. Tìm hiểu xem chương trình Năng Lượng Mặt Trời Giá Phải Chăng cho Nhà Biệt Lập (Single-family Affordable Solar Homes, hay SASH), một chương trình của tiểu bang California dành cho các gia đình có lợi tức thấp hoặc cố định, có thể giúp quý vị hay không.  Tìm hiểu thêm