Chương Trình CARE/FERA

Lợi tức của quý vị có bị ảnh hưởng vì COVID-19 không?

COVID-19 đã ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình trên toàn tiểu bang. Đối với những người có lợi tức hoặc việc làm bị gián đoạn, có các lựa chọn có thể giúp giảm gánh nặng tài chính.

Nếu quý vị mới bị mất việc hoặc có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể đủ điều kiện hưởng mức giảm giá năng lượng qua chương trình CARE hay FERA, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/billhelp hoặc gọi 1-800-798-5723.

Chúng tôi đang tạm dừng việc cắt dịch vụ đối với các trường hợp không trả hóa đơn và miễn các khoản phí chậm trả hóa đơn. Nếu quý vị đang gặp khó khăn để trả hóa đơn do gặp khó khăn vì COVID-19, hãy liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng SCE để bàn về việc gia hạn hay sắp xếp trả hóa đơn của quý vị. Để biết thêm chi tiết, xin ghé vào sce.com

Ngoài ra, California LifeLine là một chương trình của tiểu bang cung cấp dịch vụ điện thoại bàn hoặc điện thoại cầm tay giảm giá cho các gia đình đủ điều kiện. Họ hợp tác với Boost Mobile để cung cấp cho những người tham gia chương trình CARE khoản giảm giá hàng tháng là $15 trong các chương trình điện thoại trả trước. Để biết thêm thông tin, hoặc để xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin ghé vào https://www.californialifeline.com/en hoặc https://www.boostmobile.com/plans/cpuc-boost-mobile.

CARE và FERA Có Thể Giảm Hóa Đơn Hàng Tháng của Quý Vị

Chi phí hàng ngày ảnh hưởng đến một số gia đình nhiều hơn những gia đình khác. May mắn là có hai chương trình có thể giảm hóa đơn năng lượng của quý vị:

Giá Biếu Năng Lượng Thay Thế California (CARE) giảm khoảng 30% trên hóa đơn năng lượng cho những khách hàng hợp lệ được hưởng.

Hỗ Trợ Giá Biểu Điện cho Gia Đình (FERA) giảm khoảng 18% trên hóa đơn điện cho những gia đình hội đủ điều kiện.

Cả hai chương trình đều dùng một đơn và chỉ mất 2 phút để ghi danh mà không cần thêm giấy tờ nào cả.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Hai Cách để Tìm Hiểu Xem Quý Vị Có Hội Đủ Điều
Kiện Không

The Household Income guidelines may not reappear after clicking the “Back” button. If you experience a blank screen, please refresh your screen. We are working to resolve this issue.

Tùy Chọn 1: Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE nếu quý vị hoặc người trong gia đình quý vị tham gia vào ít nhất một trong các chương trình hỗ trợ công cộng này:

  • Hỗ Trợ Chung của Văn Phòng Sự Vụ Dân Bản Địa
  • CalFresh/SNAP (Tem Thực Phẩm)
  • CalWorks (TANF)/ TANF của Bộ Lạc
  • Head Start cho Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức (Chỉ cho Bộ Lạc)
  • LIHEAP
  • Medi-Cal/Medicaid
  • Medi-Cal cho Gia Đình (Gia Đình Khỏe Mạnh loại A&B)
  • Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa Miễn Phí tại Trường (NSLP)
  • Lợi Tức Trợ Cấp An Sinh (SSI)
  • WIC

Tùy chọn 2: Lợi Tức Hộ Gia Đình

Dựa trên Lợi Tức của Gia Đình tính từ ngày hôm nay
Ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện.

Có bao nhiêu người trong gia đình quý vị?
người
người trở lên

Thu nhập hộ gia đình cho người 1-2

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $34,480

FERA

Không đủ điều kiện

Thu nhập hộ gia đình cho người 3

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $43,440

FERA

$43,441 - $54,300

Thu nhập hộ gia đình cho người 4

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $52,400

FERA

$52,401- $65,500

Thu nhập hộ gia đình cho người 5

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $61,360

FERA

$61,361 - 76,700

Thu nhập hộ gia đình cho người 6

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $70,320

FERA

$70,321- $87,900

Thu nhập hộ gia đình cho người 7

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

Lên đến $79,280

FERA

$79,281 - $99,100

Thu nhập hộ gia đình cho người 8+

Kể từ Tháng sáu 1, 2020

CARE

8 những người: Lên đến $88,240
Mỗi người thêm: +$8,960

FERA

8 những người: $88,241- $110,300
Mỗi người thêm: +$8,960 - $11,200
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Need help?Cần giúp đỡ?
Gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng:
1-800-447-6620

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Nếu Quý Vị Đã Ghi Danh

Xác minh lại

Quý vị đã nhận được thông báo về việc xác minh lại qua bưu điện chưa? Những người tham gia chương trình CARE và FERA phải ghi danh lại mỗi hai năm.

Xác Minh Sau Khi Ghi Danh

Là người tham gia chương trình CARE, quý vị có thể được yêu cầu xác minh rằng quý vị đủ điều kiện.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Thông Tin Bổ Sung

Người Thuê Nhà Có Đồng Hồ Phụ

Quý vị là người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức sống trong khu căn hộ, khu mobile-home, khu RV hay bến thuyền và nhận hóa đơn qua chủ nhà?

Expose as Block
No

Các Khu Nhà Phi Lợi Nhuận

Tìm hiểu xem khu nhà cho nhóm miễn thuế của quý vị — như nơi tạm trú cho người vô gia cư, nhà an dưỡng từ thiện, hoặc nơi tạm trú cho phụ nữ — hội đủ điều kiện hưởng chương trình CARE hay không.

 

Nộp Đơn qua Bưu Điện >

Chương Trình Hoàn Thuế

Quý vị là đại diện của tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm thông tin cho chương trình hoàn thuế khi ghi danh CARE và FERA?

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Chương Trình California LifeLine

Nếu quý vị đang hưởng giảm giá hóa đơn năng lượng qua chương trình CARE, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận giảm giá cho các dịch vụ điện thoại qua Chương Trình California LifeLine. Để tìm hiểu thêm, xin gọi số 1-877-858-7463.