Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

Chương Trình CARE/FERA

CARE và FERA Có Thể Giảm Hóa Đơn Hàng Tháng của Quý Vị

Chi phí hàng ngày ảnh hưởng đến một số gia đình nhiều hơn những gia đình khác. May mắn là có hai chương trình có thể giảm hóa đơn năng lượng của quý vị:

Giá Biếu Năng Lượng Thay Thế California (CARE) giảm khoảng 30% trên hóa đơn năng lượng cho những khách hàng hợp lệ được hưởng.

Hỗ Trợ Giá Biểu Điện cho Gia Đình (FERA) giảm khoảng 18% trên hóa đơn điện cho những gia đình hội đủ điều kiện.

Cả hai chương trình đều dùng một đơn ghi danh.

Expose as Block
No

Hai Cách để Tìm Hiểu Xem Quý Vị Có Hội Đủ Điều
Kiện Không

Tùy Chọn 1: Chương Trình Hỗ Trợ Công Cộng

Quý vị có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE nếu quý vị hoặc người trong gia đình quý vị tham gia vào ít nhất một trong các chương trình hỗ trợ công cộng này:

  • Hỗ Trợ Chung của Văn Phòng Sự Vụ Dân Bản Địa
  • CalFresh/SNAP (Tem Thực Phẩm)
  • CalWorks (TANF)/ TANF của Bộ Lạc
  • Head Start cho Người Hội Đủ Điều Kiện về Lợi Tức (Chỉ cho Bộ Lạc)
  • LIHEAP
  • Medi-Cal/Medicaid
  • Medi-Cal cho Gia Đình (Gia Đình Khỏe Mạnh loại A&B)
  • Chương Trình Quốc Gia Ăn Trưa Miễn Phí tại Trường (NSLP)
  • Lợi Tức Trợ Cấp An Sinh (SSI)
  • WIC

Tùy chọn 2: Lợi Tức Hộ Gia Đình

Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện cho chương trình CARE hoặc FERA nếu đáp ứng các yêu cầu về lợi tức. Trả lời câu hỏi dưới đây để tìm hiểu.

Có bao nhiêu người trong gia đình quý vị?
người
người trở lên

Thu nhập hộ gia đình cho người 1-2

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $33,820

FERA

Không đủ điều kiện

Thu nhập hộ gia đình cho người 3

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $42,660

FERA

$42,661 - $53,325

Thu nhập hộ gia đình cho người 4

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $51,500

FERA

$51,501 - $64,375

Thu nhập hộ gia đình cho người 5

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $60,340

FERA

$60,341 - $75,425

Thu nhập hộ gia đình cho người 6

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $69,180

FERA

$69,181 - $86,475

Thu nhập hộ gia đình cho người 7

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

Lên đến $78,020

FERA

$78,021 - $97,525

Thu nhập hộ gia đình cho người 8+

Kể từ Tháng sáu 1, 2019

CARE

8 những người: Lên đến $86,860
Mỗi người thêm: +$8,840

FERA

8 những người: $86,861 - $108,575
Mỗi người thêm: +$8,840 - $11,050
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Need help?Cần giúp đỡ?
Gọi cho đại diện dịch vụ khách hàng:
1-800-447-6620

Expose as Block
No

Nếu Quý Vị Đã Ghi Danh

Xác minh lại

Quý vị đã nhận được thông báo về việc xác minh lại qua bưu điện chưa? Những người tham gia chương trình CARE và FERA phải ghi danh lại mỗi hai năm.

Xác Minh Sau Khi Ghi Danh

Là người tham gia chương trình CARE, quý vị có thể được yêu cầu xác minh rằng quý vị đủ điều kiện.

Expose as Block
No

Thông Tin Bổ Sung

Người Thuê Nhà Có Đồng Hồ Phụ

Quý vị là người thuê nhà hội đủ điều kiện về lợi tức sống trong khu căn hộ, khu mobile-home, khu RV hay bến thuyền và nhận hóa đơn qua chủ nhà?

Expose as Block
No

Các Khu Nhà Phi Lợi Nhuận

Tìm hiểu xem khu nhà cho nhóm miễn thuế của quý vị — như nơi tạm trú cho người vô gia cư, nhà an dưỡng từ thiện, hoặc nơi tạm trú cho phụ nữ — hội đủ điều kiện hưởng chương trình CARE hay không.

 

Nộp Đơn qua Bưu Điện >

Chương Trình Hoàn Thuế

Quý vị là đại diện của tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm thông tin cho chương trình hoàn thuế khi ghi danh CARE và FERA?

Expose as Block
No

Chương Trình California LifeLine

Nếu quý vị đang hưởng giảm giá hóa đơn năng lượng qua chương trình CARE, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận giảm giá cho các dịch vụ điện thoại qua Chương Trình California LifeLine. Để tìm hiểu thêm, xin gọi số 1-877-858-7463.