Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Renewable & Alternative Power

Solicitation Schedule

2015 RPS Solicitation Schedule (Subject to Change)

Date Event
February 1, 2016 SCE releases 2015 RPS Solicitation.
February 11, 2016 at 1:00 pm (pacific time) SCE hosts a Bidders’ Conference via webex.
March 7, 2016 by 5:00 pm (Pacific Time) Sellers to upload their full Proposal e-Binder to the RPS Solicitation Website.
May 6, 2016 SCE submits Short-List to CPUC and Procurement Review Group (“PRG”).Latest date SCE advises all Sellers on the status of their Proposals relative to SCE’s Short-List. For Sellers whose Proposals have been named to the Short-List, the negotiations period begins.
May 20, 2016 Final date by which Short-Listed Sellers must submit a redlined PPA.
~45 days from Presentation of Short List SCE submits Renewable PPA from Sellers who selected the Standard Contract Option to CPUC.
September 13, 2016 at 12:00 pm (pacific time) SCE and Short-Listed Sellers complete negotiations for the Final Agreements.
Second or third week of October 2016 SCE signs the Final Agreement
90 days Following PPA Execution SCE submits the Final Agreements by way of Advice Letters to the CPUC for approval.

* SCE reserves the right to make changes to the above schedule.

Contact

Should you have any questions regarding this RPS Solicitation, please send a message via the messaging feature on the 2015 RPS website.

In accordance with D.06-05-039, SCE has retained an Independent Evaluator to oversee the preparation and administration of the RFP and provide independent feedback to the CPUC’s Energy Division and to participate in SCE’s Procurement Review Group established by the CPUC in D.02-08-071 (the “PRG”).

Expose as Block
No