Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn
Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.  

How to Contact Our Board of Directors

Communications received through our Ethics & Compliance helpline will be forwarded to the Chair of the Audit Committee, who will determine the method of communication to the applicable Director or Directors.  Communications received by the Corporate Secretary will be reviewed, and complaints or concerns regarding accounting, internal account controls, auditing, ethics, fraud, or legal or regulatory compliance matters will be forwarded to the Chair of the Audit Committee.

All other communications pertaining to the functions of the Board of Directors will be forwarded directly to the individual Director or group of Directors to whom they are addressed. 

Communications which are unrelated to the functions of the Board of Directors, such as individual customer complaints, mass mailings, new product or service suggestions, resumes and other forms of job inquiries, business solicitations, advertisements or surveys, will not be forwarded to Directors.