Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

How to Contact Our Board of Directors

Communications received through our Ethics & Compliance helpline will be forwarded to the Chair of the Audit Committee, who will determine the method of communication to the applicable Director or Directors.  Communications received by the Corporate Secretary will be reviewed, and complaints or concerns regarding accounting, internal account controls, auditing, ethics, fraud, or legal or regulatory compliance matters will be forwarded to the Chair of the Audit Committee.

All other communications pertaining to the functions of the Board of Directors will be forwarded directly to the individual Director or group of Directors to whom they are addressed. 

Communications which are unrelated to the functions of the Board of Directors, such as individual customer complaints, mass mailings, new product or service suggestions, resumes and other forms of job inquiries, business solicitations, advertisements or surveys, will not be forwarded to Directors.