Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

West of Devers Upgrade Project

null

Delivering Renewable Energy for Southern California

We are committed to upgrading the region’s power grid in order to help meet California’s renewable-power goals. Our West of Devers upgrade project will help in this effort by upgrading existing transmission lines within an existing transmission corridor to provide more capacity for renewable power to be delivered to the power grid.