Mga Umiikot na Pagkawala ng Kuryente at mga Emergency

Ano ang isang Umiikot na Pagkawala ng Kuryente ng CAISO?

Kakailanganin ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente ng CAISO (Mga Stage 3≈ Emergency ng CAISO) kapag mas mataas ang paggamit ng kuryente sa state kaysa sa kayang panustusan sa sandaling iyon o hindi na maiiwasan pa. Ang CAISO ay karaniwang mag-uutos sa mga utilidad na pagmamay-ari ng namumuhunan sa state kabilang na ang SCE, na bawasan ang karga ng kuryente sa pamamagitan ng kaagad na pagpapatay ng serbisyo ng kuryente.

Karaniwang tumatagal nang isang oras ang isang umiikot na pagkawala ng kuryente. Pinangangasiwaan namin at pinalilipat-lipat ang mga pagkawala ng kuryente sa buong sinisilbihang pook upang kupkupin ang integridad ng ating sistemang electrical, habang tinatakdaan ang kawalang-ginhawa para sa sinumang customer o alinmang komunidad.

Tingnan ang Aming Mga Madalas Itanong >

Kalagayan ng Sistema: Flex Alert

Nasa mapanganib na mabababang ang reserbang kuryente ng state at posibleng magkaroon ng mga CAISO na umiikot na pagkawala ng kuryente. Mangyaring basahin ang mga FAQ upang makapaghanda para sa mga maaaring pagkawala ng kuryente. Karaniwang tumatagal nang isang oras ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente ng CAISO. Maaari rin ninyong tingnan ang ulat ng CAISO sa online kaugnay ng kalagayan ng sistema.

 

Nasa ibaba ang mga grupo ng customer na naapektuhan kamakailan ng umiikot na pagkawalan. Ibinalik na ang kuryente sa lahat ng grupo. Karaniwang tumatagal nang isang oras ang isang CAISO na umiikot na pagkawalan.

 

Expose as Block
No

Sa loob nang higit pa sa 15 taon ay nakapagpanatili kami ng 99.98% na grado ng Pagkamaaasahang Serbisyo para sa aming mga customer. (Tingnan ang mga Taunang Ulat ng Pagkamaaasahan ng Serbisyo ng Kuryente mula sa CPUC). Ang paghuhula ng mga kakailanganing kuryente at ng pagkakaroon ng malilikhang kuryente, sa kabutihan, ay isang pagtatantiya. Mabilis na nagbabago ang mga paghuhula ng Cal-ISO at ang mga kalagayan ng sistema, kaya nagbabago rin ang pangangasiwa namin ng grid ng kuryente sa sandaling iyon. Isinasagawa natin ang lahat na kaya upang panatilihing wasto ang mga naka-paskil na mga impormasyon sa Website na ito.