Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Mga Umiikot na Pagkawala ng Kuryente at mga Emergency

Sistema: Normal

Ano ang isang Umiikot na Pagkawala ng Kuryente ng CAISO?

Kakailanganin ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente ng CAISO (Mga Stage 3≈ Emergency ng CAISO) kapag mas mataas ang paggamit ng kuryente sa state kaysa sa kayang panustusan sa sandaling iyon o hindi na maiiwasan pa. Ang CAISO ay karaniwang mag-uutos sa mga utilidad na pagmamay-ari ng namumuhunan sa state kabilang na ang SCE, na bawasan ang karga ng kuryente sa pamamagitan ng kaagad na pagpapatay ng serbisyo ng kuryente.

Karaniwang tumatagal nang isang oras ang isang umiikot na pagkawala ng kuryente. Pinangangasiwaan namin at pinalilipat-lipat ang mga pagkawala ng kuryente sa buong sinisilbihang pook upang kupkupin ang integridad ng ating sistemang electrical, habang tinatakdaan ang kawalang-ginhawa para sa sinumang customer o alinmang komunidad.

Tingnan ang Aming Mga Madalas Itanong >

Sa loob nang higit pa sa 15 taon ay nakapagpanatili kami ng 99.98% na grado ng Pagkamaaasahang Serbisyo para sa aming mga customer. (Tingnan ang mga Taunang Ulat ng Pagkamaaasahan ng Serbisyo ng Kuryente mula sa CPUC). Ang paghuhula ng mga kakailanganing kuryente at ng pagkakaroon ng malilikhang kuryente, sa kabutihan, ay isang pagtatantiya. Mabilis na nagbabago ang mga paghuhula ng Cal-ISO at ang mga kalagayan ng sistema, kaya nagbabago rin ang pangangasiwa namin ng grid ng kuryente sa sandaling iyon. Isinasagawa natin ang lahat na kaya upang panatilihing wasto ang mga naka-paskil na mga impormasyon sa Website na ito.