Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Mesa Substation Project

null

Southern California Edison (SCE) is proposing the Mesa Substation Project to ensure that the electric grid will continue to serve the needs of its customers in the region. Upgrading the existing Mesa Substation and connecting existing transmission lines to the substation will address future reliability concerns related to the projected retirement of older coastal power plants and the previous retirement of the San Onofre Nuclear Generating Station (SONGS), without requiring new transmission lines or substations.