Restored Tagalog

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Notipikasyon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Bilang aktibong pagtugon ay pinatay na ng Southern California Edison ang kuryente sa inyong lugar dahil sa mga kondisyon ng wilfire dahil sa panahon. Ibinalik na ang kuryente sa ngayon. Kung patay pa rin ang inyong kuryente, mangyaring tumawag sa 1-800-611-1911 o bumisita sa sce.com/outage.

Salamat,

Southern California Edison