Avoided Tagalog

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Iniwasang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff – PSPS Avoided Shutoff)

Dahil sa gumanda na ang mga kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, ang inyong lugar ay hindi na isinasaalang-alang para sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Walang serbisyo ng kuryente na papatayin sa ngayon bilang pagtugon. Kung magkakaroon ng isang hindi-PSPS na pagkawala ng kuryente, kikilos ang SCE sa lalong madaling panahon upang maibalik ang inyong serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa SCE sce.com/psps. Kung may makikita kayong bumagsak na linya ng kuryente, lumayo doon, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison