Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Green Button – Third Party Connection

We enable our customers to share their energy data with third party vendors.

As part of the Green Button Initiative, our customers can choose to share their usage data with authorized third parties who have already registered and established systems connectivity testing. You can start the registration process or login if you already have a SCE.com Third Party User ID.

Already registered as a third party vendor?

Need to Register?

Before you begin, here are some things to keep in mind:
User ID & Password You will need to create a Third Party User ID and password. Your User ID will be an email address - if there is more than one person who will need access to your Third Party profile, use an email address that is both shared and checked frequently and a password that can be shared. Also, be sure that the email address you plan to use for your third party user ID isn't one that's been previously registered as an SCE.com user ID.
Taxpayer Identification Number (TIN) Please have your organization's Taxpayer Identification Number (TIN) ready, as it will be required to complete registration.
SCE's Terms & Conditions You will be required to agree to SCE's Terms & Conditions for the use of our customers' data. If you don't have authority to agree, please review or print the Third Party Registration Terms & Conditions (PDF) beforehand.
Connectivity Test After completing your online registration, a connectivity test, which tests the connection between your computer system and ours, must be performed. We'll contact a designated person familiar with the computer systems in your organization.