Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

How to Do Business With Us Supplier Diversity

null

How to Do Business With Us

If you’re a diverse business and you’re interested in partnering with us, we’d love to hear from you. But first, we need you to complete a few simple steps. Read on to learn more about doing business with us and what’s required.

null

What We Look For

All of our suppliers, diverse or non-diverse, undergo a thorough review process. In evaluating whether to work with a firm, we look at:

  • Safety
  • Customer Focus
  • Quality
  • Cost savings/competitive pricing
  • Experience
  • Capacity
  • Innovation
null

Subcontracting Program

We also partner with prime suppliers to promote subcontracting opportunities for diverse firms to help us meet our diverse business goals. Our prime suppliers are encouraged to utilize diverse suppliers with the contracts they have with us and participate in our Meet the Primes program which facilitates introductions between primes and diverse firms.

Are You a Prime Supplier?

If you are a prime supplier and received notification, make sure to report your subcontracting spend. For more information on Prime Suppliers and reporting, download the Prime Suppliers FAQ.

Expose as Block
No