Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Cov Cua Daj Cua Dub Tam Sim No thiab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb

Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Cov Cua Daj Cua Dub Tam Sim No thiab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb

Kho tshiab raws li 

Cov cua daj cua dub raug kwv yees qhia ua ntej kom mus txog lwm lub lim tiam, ua rau ntxim yuav muaj kev tua hluav taws xob kom pej xeem muaj kev nyab xeeb. Daim ntawv qauv qhia PSPS kev tua hluav taws xob tam sim no nthuav tawm qhia txog kev huab cua yam tom ntej thiab kwv yees hais tias yuav nta kom rov muaj hluav taws xob rau txhua tus neeg siv tom qab cov cua daj cua dub tau tus. Txawm li cas los xij, peb pom tias qhov no yog lub sij hawm ntev heev uas yuav tsis muaj hluav taws xob, thiab peb muaj cov neeg ua hauj lwm nyob txhua sij hawm los nta kom rov muaj hluav taws xob rau txhua tus neeg siv thaum twg cov cua tus, txawm hais tias qhov ntawd txhais tau hais tias peb yuav tau rov kaw hluav taws xob dua yog tias cua rov ntsawj tuaj.

Thov nkag siab tias peb yuav tsum tshuaj xyuas txhua kab ua ntej peb rov nta hluav taws xob, uas txhais tau tias yuav muaj kev qeeb rau ncua sij hawm thaum cov cua tus thiab thaum tuaj yeem nta tau hluav taws xob rov qab. Peb nkag siab tias qhov no nyuaj siab kawg nkaus tab sis thov koj kev txhawb nqa thaum peb ua hauj lwm ua kom peb cov zej zog muaj kev nyab xeeb los ntawm kev hem thawj ntawm cov cua daj cua dub uas ua rau ntxim yuav muab kev kub hav zoov