Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Txais Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob
 

Sau npe los yog hloov koj cov ntawv tiv toj uas txais tau email los sis tsab ntawv qhia txog kev tua hluav taws xob cheeb tsam uas nyob ze ntawm koj, suav nrog PSPS.

Expose as Block
No


Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb - Kuv Puas Raug Cuam Tshuam?

Expose as Block
No

Thaum huab cua tsim muaj kev phom sij loj txog kev hluas taws kub hav zoov, peb tej zaum yuav kaw hluav taws xob nyob ib puag ncig koj ib puag kom tiv thaiv peb lub tshuab hluav taws xob kom tsis txhob ua chaw ciaj nplaim taws. Cov kev kaw hluav taws xob no yog hu ua Kev Kaws Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem.

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Saib peb daim ntawv qhia kev kaw hluav taws xob los saib seb koj puas tau raug cuam tshuam tam sim no thiab nrhiav tau peb Pab Pawg Nrhiav Cov Tsheb Rau Lub Zej Zog thiab Lub Chaw Pab Cuam Zej Zog. Rov qab mus rau ntawm no rau qhov chaw thiab sij hawm, uas feem ntau yog muab los sis hloov kho rau hnub ua ntej uas yuav raug kaw.

Nco ntsoov txheeb xyuas cov kev pab cuam no thiab cov kev pab cuam saib xyuas neeg siv khoom uas tuaj yeem pab koj npaj thiab kom nyob nyab xeeb.


PSPS Nyob Rau Tam Sim No

Hluav Taws Xob Tau Raug Kaw Lawm

Lub Cha Pab Cuam Hauv Zej Zog
Ntawm lub SCE li 5 lab tus neeg siv hluav taws xob:
(< 1%)

 

Kev Xav Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob

Ntawm SCE's 5 lab leej qhua:
0 (0%)

 

 

Ntawv Nco Tseg:
1) Thaum peb hloov kho cov npe ntawm cov cheeb tsam cuam tshuam yam tsis tu ncua, cov ntaub ntawv qhia txog tam siv yuav raug ncua los sis nkag tsis tau ywj siab vim yog qhov chaw thiab huab cua muaj kev hloov pauv thiab hloov tas li.
2) Kev suav neeg siv yog suav los ntawm cov hluav taws xob xa tawm hauv txhua lub cheeb nroog. Yog hais tias ib lub chaw xa hluav taws xob hauv ob los sis ntau lub cheeb nroog, cov neeg siv yuav suav rau hauv txhua lub cheeb nroog, uas yuav ua rau muaj kev suav tshaj. Cov kev suav thaum kawg rau txhua qhov xwm txheej yog  muaj tshwm los tom qab kev tshaj tawm xwm txheej, muaj nyob rau ntawm no.

 

Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Thaum Lub Sij Hawm Uas Muaj PSPS Ntawd

SCE Cov Tsheb Ntawm Pab Pawg Hauv Zej Zog thiab Cov Chaw Peev Txheej Hauv Zej Zog muaj los pab txhawb nqa cov neeg siv khoom hauv lub sij hawm Muaj Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem. Peb pab muab kev nkag mus rau peb pab pawg muab kev pab cuam tus neeg siv khoom, ib yam nkaus li Cov Khoom Siv Rau Kev Hloov Pauv Mus Los Zoo Ntawm Tus Neeg Siv Khoom, uas suav nrog PSPS qhov ntaub ntawv, cov khoom noj txom ncauj, dej haus, cov cuab yeej kev hloov pauv yooj yim me, thiab qhov khoom pov thaiv ntiag tug. Cov ntaub ntawv ntsiab lus txog qhov chaw thiab cov teev sij hawm ntawm kev ua hauj lwm tau muab hloov kho tshiab feem ntau hauv ib hnub ua ntej cov kev kaw hluav taws xob ntwam PSPS uas tuaj yeem muaj. SCE ua raws li cov cai txog COVID-19 uas siv tau uas tau muab los ntawm cov chaw hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam thiab hauv xeev.  Txhawm rau kawm paub ntxiv txog cov kev pab cuam cov peev txheej ntxiv los pab koj npaj rau cov xwm txheej ceev los sis hluav taws xob tuag, nias rau ntawm no.

 

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb rau Thaum Hluav Taws Kub Hav Zoov

Thaum muaj cov xwm txheej huab cua tsis zoo hauv tej cheeb tsam uas hluav taws nquag kub, tej zaum peb yuav tau Kaw Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb. Nyob rau cov xwm txheej zoo li no, peb yuav tau kaw hluav taws xob nyob rau tej cheeb tsam uas hluav taws kub loj kom txov tej kev kub ntxhov uas tshwm sim los ntawm hluav taws kub hav zoov. Peb pom tias qhov xwm txheej Kaw Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) tsim muaj kev nyuaj rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog, tshwj xeeb tshaj yog muaj coob tus neeg ua hauj lwm thiab kawm hauv tsev vim qhov kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19. Peb tau hnov cov lus meej los ntawm peb cov neeg siv hluav taws xob, cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv rau pej uas lub tuam txhab yuav tsum ua ntau ntxiv los txo qhov xav tau rau Kaw Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS). Tam sim no peb tab tom nrhiav cov hauv kev rau cov phiaj xwm nrawm txhawm rau los txo qhov xav tau rau cov xwm txheej Kaw Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) thiab qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

PSPS Tshwm Sim Ua Hauj Lwm Li Cas?

Thaum kwv yees tau tias huab cua zoo lawm, peb mam li pib ntsuam xyuas tej yam yuav cuam tshuam txog rau tej cheeb tsam. Peb mam li txheeb keeb kwm los pab ntsuam xyuas saib tej kev tshwm sim hluav taws kub hav zoov no, saib xyuas cov kev ceeb toom huab cua kom zoo los ntawm National Weather Service (NWS), thiab teb cov lus ceeb toom rau cov chaw muaj tej xwm txheej no, yog cheem tsum.

PSPS Kev Ceeb Toom Lub Sij Hawm

Kev Npaj thiab Kev Soj Qab Xyuas

  • 4-7 hnub ua ntej: thaum peb pom kev tshuaj sij huab cua , peb pib npaj rau tej uas yuav muaj PSPS.
  • 3 Hnub Ua Ntej: Peb yuav xa ntawv ceeb toom txog tej zaum yuav tau kaw hluav taws xob hauv cov zos thiab cov pab pawg tsoom fwv, cov neeg saib kev kub ntxhov, cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kho mob, thiab lwm cheeb tsam tseem ceeb thiab cov chaw muab kev pab.
  • 2 Hnub Ua Ntej: Peb yuav xa ntawv ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob, thiab hloov tshiab rau cov tsoom fwv hauv zos thiab cov koom haum.
  • 1 Hnub Ua Ntej: Peb yuav xa tej kev hloov tshiab nrog rau tej xov xwm uas muab kho dua tshiab.
  • 1-4 Teev Ua Ntej: Thaum twg tau lawm, peb mam li xa tsab ntawv ceeb toom uas yog yuav kaw hluav taws xob.
SCE Maintenance Crew

Kev Tua Hluav Taws Xob thiab Rov Kho Hluav Taws Xob Dua

  • Kaw Hluav Taws Xob: Peb yuav xa ntawv ceeb toom hais tias hluav taws xob raug kaw lawm.
  • Npaj Rau Kev Rov Siv Hluav Taws Xob: Peb xa cov ntawv ceeb toom ua ntej yuav rov tau siv hluav taws xob dua. Cov kws ntsuam xyuas cov khoom siv sab hluav taws xob yuav los txiav txim seb puas muaj kev nyab xeeb uas yuav rov kho siv hluav taws xob dua.
  • Kev Kho Kom Hluav Taws Xob Rov Qab Tuaj Dua: Peb yuav xa ntawv ceeb toom hais tias hluav taws xob raug txhim kho zoo lawm.
  • Txhua Yam PSPS Huv Si: Peb xa ntawv ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob rau uas tsis tau raug rau PSPS.
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Lus Tsis Lees Paub: Yuam kev los yog pib mob tam sim ntawd uas tej zaum peb muaj peev xwm npaj daim ntawv ceeb toom rau cov neeg siv hluav taws xob. Lwm cov kev ceeb toom tej zaum yuav tshwm sim kom cov neeg siv hluav taws xob paub txog.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE.

Cov Lus Kheev Nug