Xác Minh Sau Khi Ghi Danh CARE

CARE Post-Enrollment Verification


Class name
heading-new-style
Expose as Block
No

Tôi cần phải hoàn thành quy trình Xác Minh Mức Sử Dụng Cao HAY Xác Minh Truyền Thống?

Khách hàng diện Xác Minh Mức Sử Dụng Cao sẽ nhận được email hoặc thư nói rằng gia đình của họ "sử dụng mức năng lượng rất cao" trong đoạn đầu. Thông báo cho khách hàng diện Xác Minh Mức Sử Dụng Cao sẽ có mã số xác định là L-1, L-2, L-3 hoặc L-4 nằm ở góc dưới bên phải của thư hoặc email.

Thư gửi cho khách hàng nào cần hoàn tất quy trình Xác Minh Truyền Thống sẽ không có câu chữ nào phân loại gia đình của họ có mức sử dụng cao. Thông báo cho khách hàng diện Xác Minh Truyền Thống sẽ có mã số xác định là T-31 hoặc T-92 nằm ở góc dưới bên phải của thư hoặc email.

Do I need to complete a High Usage OR Traditional Verification?

High Usage Verification customers will have received an email or letter describing their household as “using a very high level of energy” in the first paragraph. 

Communications sent to customers needing to complete a Traditional Verification will not contain any language that classifies their household as high usage. 

Xác Minh việc Sử Dụng Nhiều Điện

Nếu quý vị đã ghi danh tham gia CARE và đã được chọn để Xác Minh việc Sử Dụng Nhiều Điện, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Tải về và xem Hướng Dẫn Quy Trình Xác Minh của CARE về việc Sử Dụng Nhiều Điện.
 2. Sử dụng Danh Sách Tài Liệu được Chấp Thuận cho Xác Minh của CARE - Dựa vào Lợi Tức để chọn loại tài liệu nào quý vị có thể cung cấp.
 3. LƯU Ý: Nếu quý vị chọn xác minh lợi tức của mình bằng lựa chọn Bản Sao IRS, vui lòng thực hiện những bước sau:
 4. Sau khi nhận được các Bản Sao IRS, hãy chuẩn bị để nộp tài liệu.
 5. Nộp tất cả các tài liệu xác minh yêu cầu, sử dụng một trong các lựa chọn sau:

  QUAN TRỌNG: Để tiếp tục tham gia Chương Trình CARE, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California yêu cầu quý vị tham gia Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA), là chương trình giúp sửa nhà miễn phí để tiết kiệm năng lượng.

  • In ra và điền đầy đủ vào Mẫu Xác Minh Hội Đủ Điều Kiện này.
  • Nộp Mẫu Xác Minh Hội Đủ Điều Kiện của quý vị và tất cả tài liệu xác minh lợi tức được yêu cầu qua đường bưu điện hay gửi fax:

   GỬI THƯ:
   Southern California Edison
   CARE/FERA Program
   P.O. Box 9527, Azusa, CA 91702-9932

 6. Tìm hiểu thêm về các gợi ý, công cụ, và các nguồn tài nguyên có thể giúp quý vị quản lý việc sử dụng năng lượng và giảm hóa đơn hàng tháng.

Xác Minh Truyền Thống

Nếu quý vị ghi danh tham gia chương trình CARE và đã được chọn tham gia quy trình Xác Minh Truyền Thống, vui lòng hoàn thành các bước này:

 1. Tải xuống và xem các Hướng Dẫn về Quy Trình Xác Minh CARE Truyền Thống.
 2. Tải xuống và xem các mẫu đơn sau đây:
 3. Nhận giấy tờ xác minh Chương Trình Hỗ Trợ Công HOẶC Giấy Tờ Chứng Minh Lợi Tức.
 4. Thu thập mọi mẫu đơn và giấy tờ xác minh cần thiết.
 5. Nộp mọi giấy tờ cần thiết dùng một trong các lựa chọn sau đây:

  In và điền Mẫu Đơn Xác Minh Hợp Lệ Tham Gia Chương Trình.

  Nộp Mẫu Đơn Xác Minh Hợp Lệ Tham Gia Chương Trình và mọi giấy tờ xác minh lợi tức cần thiết qua bưu điện Hoa Kỳ hoặc fax:

  BƯU ĐIỆN:M
  Southern California Edison
  CARE/FERA Program
  P.O. Box 9527, Azusa, CA 91702-9932

 6. Tìm hiểu thêm về những lời khuyên, công cụ và tài nguyên bổ sung có thể giúp quý vị kiểm soát việc sử dụng năng lượng và giảm chi phí hóa đơn hàng tháng.