Xác Minh Sau Khi Ghi Danh CARE

Nếu quý vị nhận được thư hoặc email của chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về việc quý vị hợp lệ hưởng chương trình CARE, chúng tôi cần một số thông tin để đảm bảo quý vị tiếp tục được giảm giá theo chương trình CARE trên hóa đơn điện mỗi tháng.

Quan trọng là chúng tôi sẽ nhận được thông tin về việc quý vị hợp lệ được hưởng chương trình vào ngày ghi trên thư hoặc email. Nếu chúng tôi không nhận được thông tin vào ngày đã ghi, chúng tôi không thể xác nhận quý vị hội đủ điều kiện tiếp tục và quý vị sẽ không còn được giảm giá CARE, khoảng 30%.

Có hai cách khách hàng có thể chọn để xác nhận rằng họ hợp lệ được tiếp tục tham gia chương trình CARE: 1) Xác Nhận Truyền Thống, hoặc 2) Xác Nhận Sử Dụng Cao.

 • Xác Nhận Truyền Thống được thực hiện bằng cách sử dụng thí dụ ngẫu nhiên của khách hàng CARE được chọn từ tất cả các hộ gia đình CARE hiện tại của chúng tôi.

 • Cần phải Xác Minh Mức Sử Dụng Cao cho tất cả các hộ gia đình CARE được xác định là sử dụng quá định mức căn bản điện hàng tháng 400%. Ngoài ra, khách hàng sử dụng cao được yêu cầu tham gia chương trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA).

Có sự khác biệt trong hai loại xác minh, bao gồm loại giấy tờ về lợi tức nào quý vị cần phải cung cấp, thời gian quý vị phải trả lời và chúng tôi có theo dõi việc sử dụng điện của quý vị liên tục hay không.

Truyền Thống so với Sử Dụng Cao

Xác Minh Truyền Thống

Các Bước để Hoàn Thành Xác Minh

 • Hoàn thành đơn xác minh hợp lệ được hưởng CARE trên mạng.
 • Cung cấp các tài liệu hỗ trợ để chứng minh hợp lệ được hưởng. Có hai cách để hội đủ điều kiện:
  • Tham gia từ một chương trình hỗ trợ công cộng trở lên.
  • Cung cấp bằng chứng cho tất cả các khoản lợi tức của gia đình, nếu quý vị không tham gia chương trình hỗ trợ công cộng.
 • Gửi các tài liệu hỗ trợ của quý vị qua fax hoặc bưu điện đến:


  FAX # (626) 571-4202 (Được Chuộng Hơn)

  Southern California Edison
  CARE/FERA Program
  P.O. Box 9527, Azusa, CA 91702-9932


  Lưu ý: Bôi đen tất cả thông tin cần giữ kín


 • Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của quý vị và cho biết các bước tiếp theo trong qui trình.

Sử Dụng Cao

Các Bước để Hoàn Thành Xác Minh

 • Hoàn thành một trong các đơn xác minh điều kiện hợp lệ trên mạng:
 • Cung cấp tài liệu hỗ trợ từ Sở Thuế (IRS) để có bằng chứng quý vị hợp lệ được hưởng chương trình
 • Gửi lại Gói Xác Minh Sử Dụng Cao đã điền đầy đủ (đơn chứng minh quý vị hợp lệ được hưởng chương trình và tài liệu hỗ trợ) qua fax hoặc bưu điện đến:


  FAX # (626) 571-4202 (Được Chuộng Hơn)

  Southern California Edison
  CARE/FERA Program
  P.O. Box 9527, Azusa, CA 91702-9932


  Lưu ý: Bôi đen tất cả thông tin cần giữ kín


 • Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của quý vị và cho biết các bước tiếp theo trong qui trình.
  • Khi hoàn tất việc xác minh, quý vị có thể cần tham gia vào chương trình ESA và mức sử dụng của quý vị sẽ được theo dõi.
Expose as Block
No
taking notes on writing pad.

Những Điều Quan Trọng Cần Biết

Xin nhớ gửi tất cả các tài liệu được ghi bên dưới:

 • Tất cả bản sao hoàn thuế của IRS cho tất cả mọi người trên 18 tuổi trong gia đình (đây không phải là bản khai thuế 1040, 1040A hoặc 1040EZ của quý vị).
 • Xác minh Không Khai Thuế cho những người lớn không khai thuế trong gia đình (vì mục đích bảo mật, xin bôi đen số An Sinh Xã Hội trên tất cả các tài liệu của quý vị).
 • Các bản sao tài liệu về lợi tức và các nguồn tiền mặt không có trong bản khai thuế của IRS (nếu có).
 • Đơn Xác Minh Sau Khi Ghi Danh CARE đã được điền đầy đủ của quý vị:
  • Chọn "Đồng ý với ESA" trong Phần Tham Gia ESA để giữ khoản giảm giá CARE (nếu trước đây quý vị đã tham gia ESA, quý vị sẽ không được yêu cầu tham gia trong qui trình này.)

Nhớ chụp lại tất cả tài liệu trong hồ sơ của quý vị trước khi gửi qua bưu điện cho chúng tôi. Lưu ý: Không gửi gói hoàn chỉnh sẽ trì hoãn việc đủ điều kiện CARE của quý vị.

Thông Tin Sử Dụng Cao