Alert: Get the Latest on Public Safety Power Shutoffs

Outage Imminent

Cảnh Báo An Toàn của SCE: Thông Báo Sớm Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS)

Vì điều kiện thời tiết dự báo có cháy rừng, trong vòng từ 1 đến 4 giờ sắp tới, SCE có thể chủ động Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng trong khu vực của quý vị mặc dù có thể xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế. Chúng tôi khuyến khích quý vị chuẩn bị kế hoạch khi mất điện và bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp. SCE sẽ gửi tin cập nhật cho đến khi điều kiện tốt hơn. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Dây điện rơi xuống đất? Hãy tránh xa, gọi 911, và SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison