Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Saugus System Split 66 kV Project

Southern California Edison (SCE) is proposing to build the Saugus System Split 66 kilovolt (kV) Project in the City of Santa Clarita. The project includes construction of an approximately 4.7 mile, underground 66-kV electric line. In addition, there will also be construction of upgrades inside several existing SCE substations. The upgrades will allow SCE to serve growing customer demand and strengthen the safety and reliability of our electrical system in the area.