Cảnh Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng

Nhận Cảnh Báo PSPS

Có một số cách để bạn có thể nhận cảnh báo cắt điện PSPS. Dưới đây là một số lựa chọn để đăng ký nhận cảnh báo PSPS, bao gồm sử dụng địa chỉ của bạn.

Cảnh Báo Khách Hàng của SCE (Khuyến nghị cho Chủ Tài Khoản SCE)

Quý vị có tài khoản SCE không? Quý vị có thể đăng ký nhận cảnh báo cắt điện và PSPS cho địa chỉ cụ thể của mình bằng cách cập nhật thông tin liên hệ và tùy chọn cảnh báo trong My account (Tài khoản của tôi). Chọn nhận cảnh báo qua email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại. Quý vị có thể thêm thành viên gia đình hoặc bạn bè khác để nhận thông báo tài khoản, bao gồm cả cảnh báo mất điện, cho địa chỉ cụ thể của quý vị.

 

Thông báo Địa chỉ PSPS (Khuyến nghị cho Chủ Tài khoản Không thuộc SCE)

Những thông báo này hữu ích cho những người thuê nhà ở và thương mại, những người không duy trì tài khoản dịch vụ SCE của riêng họ, cho người chăm sóc, cho khách du lịch thường xuyên và cho các nhà cung cấp dịch vụ. Để đăng ký nhận Thông báo Địa chỉ PSPS qua cuộc gọi thoại và/hoặc tin nhắn văn bản, hãy nhấp vào tại đây. Xin lưu ý rằng mức phí dữ liệu và tin nhắn tiêu chuẩn được áp dụng.