Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Red Bluff Substation Project

null

Delivering More Solar Power For Southern California

We’re committed to more renewable power for California’s future, and the Red Bluff Substation Project near Desert Center, in eastern Riverside County, is designed to help. It’s positioned in an area defined by state and federal agencies as rich in solar-energy resources, and where several renewable-power generation projects are in development. The Red Bluff Substation Project will help us connect First Solar’s Desert Sunlight Solar Farm, and future renewable-power projects in the area, to our transmission grid.