Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Malibu Canyon Pole Coating Project

null

This project page contains information about the Malibu Canyon Pole Coating Project.

The Malibu Canyon pole coating project was completed on May 30, 2020. Southern California Edison thanks our customers and community for their patience during this project.