Mga Babala sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Makakuha ng mga Babala sa PSPS

May ilang mga paraan para makatanggap kayo ng mga alerto sa pag-brownout ng PSPS. Nasa ibaba ang ilang opsyon para mag-sign up para sa mga alerto ng PSPS, kabilang ang paggamit ng iyong address.

SCE Mga Alerto ng Customer (Inirekomenda para sa Mga May-hawak ng SCE Account)

Mayroon ka bang SCE account? Maaari kang mag-sign up para sa pagkawala ng kuryente at mga alerto sa PSPS para sa iyong tukoy na address sa pamamagitan ng pag-update ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga kagustuhan sa alerto sa Aking Account. Piliin na matanggap ang iyong mga alerto sa pamamagitan ng email, text, o voice call. Maaari kang magdagdag ng mga karagdagang miyembro ng pamilya o kaibigan upang makatanggap ng mga abiso sa account, kabilang ang mga alerto sa pagkawala ng kuryente, para sa iyong tukoy na address.

 

Mga Alerto sa Address ng PSPS (inirerekomenda para sa mga Hindi SCE Account Holder)

Ang mga alertong ito ay kapaki-pakinabang para sa mga pangresidensyal at pangkomersyal na nangungupahan na hindi nagpapanatili ng sarili nilang SCE service account, mga caregiver, madadalas bumiyahe at para sa mga service provider. Para mag-sign up para makatanggap ng mga Mga Alerto sa Address ng PSPS sa pamamagitan ng voice call at/o text message mag-click dito.Tandaaan na naa-apply ang mga karaniwang rate sa mensahe at data. 

Tulong upang Manatiling Ligtas Sa Oras ng Pagpatay ng Kuryente

Mahalagang ipaalam sa amin kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay gumagamit ng kagamitang medikal na nagpapanatili ng buhay o umaasa sa kuryente para pamahalaan ang isang medikal na kondisyon at kasalukuyang hindi naka-enroll sa aming programang Medical Baseline.  Sa ganoong paraan, malalaman namin upang makapagsagawa ng karagdagang hakbang na ipaalam sa iyo ang tungkol sa PSPS na pag-brownout sa iyong lugar na maaaring magresulta sa pagkawala ng kuryente sa iyong tahanan.  
 
Kumpletuhin ang form ng self-certification sa ibaba upang makapaglagay kami ng tala sa iyong account.  Kapag nagkaroon ng PSPS na pag-brownout, malalaman namin para makapagpadala ng kinatawan sa iyong tahanan upang makipag-ugnayan kung hindi ka namin makaugnayan sa pamamagitan ng email, voice call o text.
 
May bisa lang ang nakumpletong self-certification form sa loob ng 90 araw. Hindi ito awtomatikong nagre-renew ngunit maaari mong muling isumite ang form upang i-renew ito. 

Kung may isang tao sa iyong sambahayan ang may malubha o permanenteng kondisyon na nangangailangan ng pangmatagalang paggamit ng kagamitan na pinatatakbo ng kuryente, mangyaring bisitahin ang sce.com/mbl upang malaman kung ikaw ay kwalipikado para sa aming programang Medical Baseline.