Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Welcome

Expose as Block
No

Welcome to Southern California Edison! We’re here to help your business get set up and start saving energy. Take advantage of an array of tools and tips on making your workplace more energy efficient—you can get started by using our free Business Energy Advisor and get customized efficiency recommendations that may benefit your bottom line.

Blue and pink piggy banks

Start Saving

Whether you’re upgrading your facility, planning new construction, or just looking for ways to use less energy, we have solutions to help you save.

Utility workers repairing a power line

Outage Center

Visit our Outage Center for information, tools, and tips to help your business prepare and feel empowered if the power goes out.

Man looking at the bill, while sitting down

Billing & Payment Options

Whether your business prefers paperless billing or making payments in person, choose the billing and payment option most convenient for you.

Expose as Block
No