Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

San Joaquin Cross Valley Loop Transmission Project

null

Delivering Clean, Hydroelectric Power to the Southern San Joaquin Valley

As one of the fastest-growing regions in California, Tulare County needs greater capacity for power transmission. This transmission project is designed to deliver cleaner, hydroelectric power from our Big Creek facilities to areas in the Southern San Joaquin Valley where demand on the rise.