Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Moorpark-Newbury 66 kV Subtransmission Line Project

null

Providing Long Term Reliability To Our Customers

The Moorpark-Newbury 66 kV Subtransmission Line Project will ensure the availability of reliable electric service to meet our customers’ needs in portions of Thousand Oaks and adjacent areas of unincorporated Ventura County.