Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Calcite Substation Project

null

Delivering More Clean, Renewable Energy

We’re committed to more renewable power for California’s future, and the Calcite Substation Project in Lucerne Valley is designed to help. This project will connect new renewable generation projects in the San Bernardino County High Desert to the transmission grid.