Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Thông Báo Đã Cấp Điện Trở Lại Sau PSPS

Thông Báo Đã Cấp Điện Trở Lại Sau PSPS

Southern California Edison đã chủ động cắt điện trong khu vực của quý vị vì điều kiện thời tiết có cháy rừng. Chúng tôi đã bật điện trở lại. Nếu quý vị vẫn bị mất điện, xin gọi 1-800-611-1911 hoặc ghé vào sce.com/outage.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison