Thông Báo Đã Cấp Điện Trở Lại Sau PSPS

Thông Báo Đã Cấp Điện Trở Lại Sau PSPS

Southern California Edison đã chủ động cắt điện trong khu vực của quý vị vì điều kiện thời tiết có cháy rừng. Chúng tôi đã bật điện trở lại. Nếu quý vị vẫn bị mất điện, xin gọi 1-800-611-1911 hoặc ghé vào sce.com/outage.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison