Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires.   Learn more here.  
If your income has recently changed, you may qualify for a reduced energy rate
If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.   Learn more here.  

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Vì điều kiện thời tiết tốt hơn, khu vực của quý vị đã không còn được cân nhắc để Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng nữa. Sẽ không có việc chủ động cắt điện vào lúc này. Nếu xảy ra mất điện không phải diện PSPS, SCE sẽ cố gắng làm việc hết sức nhanh chóng để cấp điện lại cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911, và báo cho SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison