My SCE App Update
If you’re unable to access the My SCE mobile app, please visit the Apple App Store (for iOS) or Google Play (for Android) and update the app on your mobile device.

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Thông Báo Đã Tránh Được PSPS

Vì điều kiện thời tiết tốt hơn, khu vực của quý vị đã không còn được cân nhắc để Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng nữa. Sẽ không có việc chủ động cắt điện vào lúc này. Nếu xảy ra mất điện không phải diện PSPS, SCE sẽ cố gắng làm việc hết sức nhanh chóng để cấp điện lại cho quý vị. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào sce.com/psps. Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, hãy tránh xa, gọi 911, và báo cho SCE tại số 1-800-611-1911.

Xin cảm ơn,

Southern California Edison