Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Camp Edison

Camp Sites & Rates

All prices subject to change without notice.

Campsite Rates
Camp Site Class Daily Rates Photo Loop Size/Spur Description
1 Medium $50 View Site Yellow Pine 78x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Close to restroom. Good with site 14. Uphill to spur (level 33x14).
2 Large $60 View Site Yellow Pine 69x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large and 2 small tents. Next to a restroom. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'.
3 Large $60 View Site Yellow Pine 50x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 17. Across from the restroom.
4 Large $60 View Site Yellow Pine 40x11 Slide Out ok. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious.
5 Large $60 View Site Yellow Pine 38x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 6.
6 Large $60 View Site Yellow Pine 40x12 Slide Out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Cook center. Good w/site 5.
7 Large $60 View Site Yellow Pine 46x10 Slide Out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious.
8 Large $60 View Site Yellow Pine 39x17 Slide out ok. Sparsely wooded (spur in sun). Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Semi private with big rocks on one side.
9 Medium $50 View Site Yellow Pine 37x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/site 10. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'. Tight corner for backing.
10 Large $60 View Site Yellow Pine 72x10 Steep hill. NO TRAILERS OR CAMPERS. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Semi private site. Good w/site 9.
11 Medium $50 View Site Yellow Pine 57x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 medium tents. Camping area small. Hilly. Uphill to spur (level 30x12). Tight corner for backing. NO TRAILERS OVER 20'.
12 Medium $50 View Site Yellow Pine 40x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 medium tents. Camping area sloped. Rocks behind spur.
13 Medium $50 View Site Yellow Pine 57x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 medium tents. Next to Laundromat.
14 Small $40 View Site Yellow Pine 40x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Good w/site 1. Must enter loop the wrong way to back in.
15 Medium $50 View Site Yellow Pine 46x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Camping area spacious. View of volleyball court. On intersection.
16 Medium $50 View Site Jeffery Pine 36x10 Slide out ok. Moderately wooded (spur sunny in afternoon). Accommodates 1 large, 1 medium, 1 small tent. Climbing rocks.
17 Medium $50 View Site Jeffery Pine 60x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tents. Camping area spacious. Good w/site 3. Cook center.
18 Medium $50 View Site Jeffery Pine 47x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent.
19 Medium $50 View Site Jeffery Pine 55x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Good w/sites 42 and 43.
20 Small $40 View Site Jeffery Pine 37x10 Slide out out ok on passenger side. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Good w/site 21.
21 Small $40 View Site Jeffery Pine 38x11 Slide out ok on passenger side & drivers back end (due to electric box). Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Good w/site 20 Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
22 Small $40 View Site Jeffery Pine 36x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 small tent. Camping area small and on a steep hill.
23 Small $40 View Site Jeffery Pine 38x10 Slide out ok on passenger side. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent on parking spur. Camping area small. Road slopes for backing. Site on a steep hill.
24 Large $60 View Site Jeffery Pine 36x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Good w/site 26. Good for Tent Trailers or tents only (due to backing). Tight corner for backing.
25 Large $60 View Site Jeffery Pine 30x16 Slide out ok. Small RV ok but mainly a tent site. Sparsely wooded. Camping area spacious. Accommodates 4 large tents. Large rock blocking for privacy. Tight corner for backing.
26 Large $60 View Site Jeffery Pine 84x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Uphill to spur (level 43x11). Good w/sites 24 & 45. Tight corner for backing (must enter loop wrong way to back trailer in).
27 Small $40 View Site Jeffery Pine 50x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Large rock for privacy. Downhill slope to spur. NO TRAVEL TRAILERS OVER 30'.
28 Medium $50 View Site Jeffery Pine 52x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Next to restrooms. Tight corner for backing.
29 Large $60 View Site Jeffery Pine 31x20 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good with #33. Cook center & hose bib.
30 Medium $50 View Site Jeffery Pine 34x12 Slide out ok. Moderately wooded. Across from restroom. Accommodates 1 large, 1 medium and 1 small tent. Tight corner for backing.
31 Medium $50 View Site Jeffery Pine 26x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large and 2 small tents. Semi private. Small trailer or tent trailer.
32 Small $40 View Site Jeffery Pine 38x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 small tents.
33 Medium $50 View Site Jeffery Pine 38x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 small tent. Camping area spacious. Good w/site 29. Tight corner for backing.
34 Medium $50 View Site Jeffery Pine 39x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Camping area spacious. Tight corner for backing unless you enter loop the wrong way.
35 Medium $50 View Site Jeffery Pine 30x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Good with #39. Tight corner for backing.
36 Medium $50 View Site Jeffery Pine 51x21 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Camping area spacious. . Good w/site 37. Climbing rocks.
37 Medium $50 View Site Jeffery Pine 44x12 Slide out ok. Open and sunny. Camping area spacious. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Good with #36.
38 Large $60 View Site Jeffery Pine 63x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area extra spacious. Climbing rock in back. Uphill to spur (level 36x12).
39 Medium $50 View Site Jeffery Pine 34x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Good w/site 35. Tight corner for backing.
40 Large $60 View Site Jeffery Pine 41x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious.
41 Large $60 View Site Jeffery Pine 44x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Cook center.
42 Medium $50 View Site Jeffery Pine 49x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent.
43 Medium $50 View Site Jeffery Pine 43x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large, 1 small tent. Tight corner for backing.
44 Large $60 View Site Jeffery Pine 48x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents.
45 Large $60 View Site Jeffery Pine 43x23 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Cook center and hose bib.
46 Medium $50 View Site Lodge Pole 36x12 Slide out ok on passenger side. Shady site. Accommodates 2 large and 1 small tent. Camping area spacious. Semi private.
47 Large $60 View Site Lodge Pole 40x9 Slide out ok. Shady site. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Slight down hill for backing (level 23x9). Tight corner for backing.
48 Medium $50 View Site Lodge Pole 33x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
49 Medium $50 View Site Lodge Pole 40x20 Slide out ok. Sunny site. Accommodates 2 large tents. Camping area spacious and open.
50 Small $40 View Site Lodge Pole 42x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area sloping. Climbing rocks. Good w/sites 52,53,56. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
51 Large $60 View Site Lodge Pole 40x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 54. Cook center.
52 Medium $50 View Site Lodge Pole 40x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Good w/site 53 and 56.
53 Large $60 View Site Lodge Pole 38x11 Slide out ok.Sparsely wooded, Spur sunny. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Campsite is on a corner. Good w/site 52 and 56.
54 Medium $50 View Site Lodge Pole 45x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 51 and 55. May need extra extension cord.
55 Large $60 View Site Lodge Pole 68x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Slight uphill for backing.
56 Large $60 View Site Lodge Pole 65x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large and 1 medium tent. Camping area spacious but sloping. Good w/site 52 and 53. Across from Laundromat. Cook center and hose bib.
57 Large $60 View Site Sugar Pine 37x10 Slide out ok. Maximum 30 foot trailer. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Climbing rocks.
58 Large $60 View Site Sugar Pine 28x14 Tents or Tent Trailers only. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Huge climbing rock.
59 Large $60 View Site Sugar Pine 49x15 Slide out ok. Pull through. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 61.
60 Large $60 View Site Sugar Pine 45x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Cook center. Uphill to spur (level 30x12). Tight corner for backing.
61 Medium $50 View Site Sugar Pine 46x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/site 59. Near restroom.
62 Large $60 View Site Sugar Pine 42x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Across from restroom. Tight corner for backing.
63 Large $60 View Site Sugar Pine 81x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 6 large tents. Bigger site. Site can accommodate 2 trailers, but only 1 power box. Across from restroom.
64 Medium $50 View Site Sugar Pine 45x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large & 1 medium tent. Camping area spacious.
65 Medium $50 View Site Sugar Pine 35x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents.
66 Large $60 View Site Sugar Pine 40x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Extra parking across the road.
67 Medium $50 View Site Sugar Pine 43x26 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. .
68 Large $60 View Site Sugar Pine 37x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 5 large tents. Camping area spacious. Bring leveling blocks. Uphill for backing.
69 Large $60 View Site Sugar Pine 53x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 5 large tents. Camping area spacious. Cook center & hose bib. Tight corner for backing.
70 Large $60 View Site Sugar Pine 45x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Bigger site and extra parking.
71 Large $60 View Site Sugar Pine 56x18 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Good w/site 72.
72 Medium $50 View Site Cedar Tree 64x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 medium tent. Good w/site 71. Uphill to spur (level 42x14). You have to loop around at restroom to back trailer in but still tight corner for backing.
73 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 42x17 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large, 2 medium tents. Camping area spacious.
74 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 45x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 small tent. Camping area spacious. No awning. Climbing rocks.
75 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 60x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 medium tent. Bring extra extension cord. Trail to lake next to site.
76 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 43x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Near restroom. Good w/site 77. Bring leveling blocks. Tight corner for backing.
77 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 57x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Cook center. Climbing rocks. Better Tent Trailer or tent site. Good w/site 76. Slight uphill to spur (level 30x11). Tight corner for backing.
78 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 52x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Tight corner for backing.
79 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 56x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium and 1 small tent.
80 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 40x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Trail to cove.
81 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 45x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large, 1 med, 2 small tents. Electric box on wrong side. Large rock for climbing and privacy. Better tent site. Slight uphill for backing.
82 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 65x19 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Trail to cove.
83 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 41x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Climbing rocks. Simi private. Uphill to spur (level 24x14). Tight corner for backing.
84 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 46x19 Slide out ok. Extra wide. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/site 85. Slight uphill to spur.
85 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 51x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Next to trail to the lake. Climbing rocks. Good w/site 84. Slight uphill to spur.
86 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 66x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Cook center and hose bib.
87 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 106x21 Slide out ok. Pull through. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Next to restroom. Climbing rocks.
88 Small Premium $55 View Site Cedar Tree 35x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Across from restroom. Tent trailers or Motorhomes only. NO TRAVEL TRAILERS.
89 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 62x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Camping area spacious. Bring extra extension cord.
90 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 43x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Camping area small. Good w/site 92. Bring extra extension cord. Slight downhill to spur (level 32x10).
91 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 50x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large, 2 small tents. Camping area spacious. Next to restroom. Slight uphill for backing (level 26x11).
92 Medium Premium $65 View Site Cedar Tree 48x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Camping area small. Good w/site 90. Bring leveling blocks.
93 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 65x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large, 2 medium tents. Uphill backing on spur (level 45x12).
94 Large Premium $75 View Site Cedar Tree 56x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Good w/site 95.
95 Large $60 View Site Cedar Tree 72x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 5 large tents. Camping area spacious. Good with #94. Slight uphill to spur (level 53x12).
96 Medium $50 View Site Cedar Tree 29x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Not a great trailer site. Tent trailer ok. Small parking spur. Bring extra extension cord.
97 Medium $50 View Site Cedar Tree 39x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Good with #99. Uncovered cook center.
98 Large $60 View Site Cedar Tree 75x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 5 large tents. Camping area spacious. Across from restroom. Uphill to spur (level 40x12).
99 Medium $50 View Site Cedar Tree 43x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Near restroom. Good w/site 97.
100 Large $60 View Site Cedar Tree 45x15 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Across from restroom.
101 Medium $50 View Site Elderberry 62x11 Slide out ok. Sunny site. Accommodates 1 large, 1 medium tent.
102 Medium $50 View Site Elderberry 84x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Bring extension cord. Uphill for backing (level 42x13).
103 Medium Premium $65 View Site Elderberry 127x12 Slide out ok. Pull through. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Downhill exit. Across from restroom.
104 Medium Premium $65 View Site Elderberry 55x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Near restroom. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 18'.
105 Medium Premium $65 View Site Elderberry 61x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tents. Good w/site 113.
106 Small Premium $55 View Site Elderberry 39x10 No slide out. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Camping area small. Good w/site 111.
108 Large Lake Front $100 View Site Elderberry 55x14 Slide-out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large & 1 small tent. 2 electric boxes.
109 Small Premium $55 View Site Elderberry 66x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Uphill to spur. Good w/site 118. Climbing rocks. Needs long extension cord. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'.
110 Small Premium $55 View Site Elderberry 40x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 small tent. Good w/site 111. Tight corner for backing.
111 Medium Premium $65 View Site Elderberry 58x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Good w/site 110 and 106.
112 Medium Premium $65 View Site Elderberry 33x9 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Tents & tent trailers only (maybe small motorhome).
113 Small Premium $55 View Site Elderberry 50x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Good with #105.
114 Medium Premium $65 View Site Elderberry 43x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large, 1 small tent. Good w/site 116.
115 Medium Premium $65 View Site Elderberry 50x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Below the restroom. Bring extra extension cord.
116 Medium Premium $65 View Site Elderberry 61x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Secluded big rocks. Good w/site 114 & 123.
117 Medium Premium $65 View Site Elderberry 47x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Next to the restroom.
118 Medium Premium $65 View Site Elderberry 45x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tent. Good w/site 109. Tight corner for backing.
119 Medium Lake Front $90 View Site Elderberry 100 Ft. Slide out ok. Pull through. 55 Ft of level parking. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tent. Camping area spacious.
120 Small Premium $55 View Site Elderberry 33x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Camping area small. Good w/site 122. Tight corner for backing.
121 Small Lake Front $80 View Site Elderberry 38x10 No slide out. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Great view of the lake.
122 Medium Premium $65 View Site Elderberry 45x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Good w/site 120 and 123.
123 Small Premium $55 View Site Elderberry 53x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Good w/site 116 and 122.
124 Small Lake Front $80 View Site Elderberry 45x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent.
125 Medium Lake Front $90 View Site Elderberry 49x16 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent.
126 Medium Premium $65 View Site Elderberry 51x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large, 1 medium, 2 small tents. Slight downhill to spur (level 40x11). Tight corner for backing.
127 Medium Premium $65 View Site Elderberry 55x10 Slide out questionable. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Slight down hill for backing. Climbing rock.
128 Medium Premium $65 View Site Elderberry 57x14 Slide out ok. Sunny and open. Accommodates 2 large tents.
129 Large Premium $75 View Site Elderberry 50x12 Slide out ok. Spur mostly shaded. Camping area sunny & open. Accommodates 2 large & 1 medium tent. Good w/130.
130 Large Premium $75 View Site Elderberry 62x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/129. Slight downhill for backing.
131 Large Premium $75 View Site Elderberry 99x12 Slide out ok. Sunny and open. Accommodates 5 large tents. 2 electric boxes. Camping area spacious.
132 Large Premium $75 View Site Elderberry 52x9 Slide out ok. Sunny and open. Accommodates 7 large tents. Camping area spacious with extra parking.
133 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita

111x14

Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large & 1 medium tent. 2 electric boxes, 2 sewers, 2 hose bibs. Uphill to spur (level 81x14).
134 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 43x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/136. Bring extra hose.
135 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 45x11 Slide out ok. Moderately wooded. No tents. Good w/138. Camping area small.
136 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 49x9 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Bring extra hose. Good w/site134 and 137.
137 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 48x10 Slide out ok. Spur is sunny but table and tent are in the shade. Accommodates 3 large tents. Bring extra hose. Good w/site 136
138 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 46x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Camping area small. Good w/135 & 160.
139 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 54x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Bring extra hose & extension cord. Good w/site 141 and 161.
140 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 46x12 Slide out ok. Spur is sunny, tents are in the shade. Accommodates 3 large tents.
141 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 52x13 Slide out ok. Spur in shade, table and tent in sun. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Good w/site 139 and 161.
142 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 44x10 No slide out. Spur sunny but tents are in the shade. Accommodates 2 large tents.
143 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 48x12 Slide out ok. Sparsely wooded. NO TENTS. Camping area small.
144 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 41x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 med tents.
145 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 47x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents.
146 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 50x10 Slide out ok. Sunny and open. Accommodates 2 large tents.
147 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 48x14 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents.
148 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 43x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents.
149 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 48x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents.
150 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 44x11 Slide out ok. Open and sunny. Accommodates 1 large tent. Tight corner for backing.
151 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 64x14 Slide out ok. Double Spur w/152. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium and 1 small tent. Tight corner for backing.
152 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 37x16 Slide out ok. Double Spur w/151. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium and 1 small tent. Tight corner for backing.
153 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 45x14 Slide out ok. Sunny site. Accommodates 1 medium tent. Tight corner for backing.
154 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 47x14 Slide out ok. Sunny site. Accommodates 2 medium tents. Tight corner for backing.
155 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 50x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Bring extra extension cord.
156 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 54x10 Slide out ok. Sunny in the afternoon. Accommodates 1 large tent. Bring leveling blocks. Across from restroom. Bring extension cord & hose.
157 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 45x15 Slide out ok. Sunny. Accommodates 3 large tents.
158 Large Full Hook-up $75 View Site Manzanita 60x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious.
159 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 51x13 Slide out ok. Spur is sunny. Accommodates 1 medium tent. . Might need extra hose.
160 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 50x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Camping area small. Good w/138 & 139.
161 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 60x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Spur is sunny in the afternoon. NO TENTS. Next to restroom.
162 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 57x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/163.
163 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 46x16 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Good w/162. Next to Trail Head to lake and parking lot.
164 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 47x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Sunny in the afternoon. Accommodates 1 large tent. Might need extra extension cord & hose.
165 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 41x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Slight downhill for backing. but downhill.
166 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 44x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small.
167 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 54x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent.
168 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 44x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 medium and 1 small tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'.
169 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 40x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents.
170 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 48x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Might need extra extension cord & hose. Tight corner for backing.
171 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 70x13 Slide out ok. Sparsely wooded. NO TENTS. Camping area small.
172 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 45x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent. Camping area small.
173 Medium Full Hook-up $65 View Site Manzanita 55x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent.
174 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 52x15 Slide out ok. Open and sunny. Accommodates 1 medium tent. Good w/site 175. Tight corner & slight uphill for backing.
175 Small Full Hook-up $55 View Site Manzanita 60x13 Slide out ok. Open and sunny. NO TENTS. Camping area small. Good w/site 174.
176 Medium Paved $55 View Site Azalea 52x9 Slide out ok. Camping area in shade, spur is sunny. Accommodates 2 large tents. Slight uphill for backing. Tight corner for backing.
177 Medium Paved $55 View Site Azalea 45x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Slight uphill for backing. Next to restroom. Tight corner for backing.
178 Medium Paved $55 View Site Azalea 75x11 Slide out ok. Pull through. Moderately wooded Accommodates 2 large tents. Tight corner for pull through. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'.
179 Large Paved $65 View Site Azalea 52x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 medium tent. Camping area spacious.
180 Large Paved $65 View Site Azalea 52x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious.
181 Large Paved $65 View Site Azalea 55x10 Slide Out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious.
182 Large Paved $65 View Site Azalea 57x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents.
183 Large Paved $65 View Site Azalea 54x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Tight corner for backing.
184 Large Paved $65 View Site Azalea 56x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Tight corner for backing.
185 Large Paved $65 View Site Azalea 52x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents.
186 Small $40 View Site Lupine 47x10 No Slide out. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
187 Small $40 View Site Lupine 35x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent.
188 Medium $50 View Site Lupine 71x14 Slide out ok. Pull through. Sparsely wooded. Accommodates 1 large & 1 small tent. Tight corner for pull through. NO TRAVEL TRAILERS OVER 27'.
189 Small $40 View Site Lupine 44x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'
190 Small $40 View Site Lupine 47x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Tight corner for backing. Good w/site 193. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
191 Medium $50 View Site Lupine 67x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Tight corner and uphill for backing. (level 46x12) NO TRAVEL TRAILERS OVER 23'.
192 Medium $50 View Site Lupine 54x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Slight uphill for backing.
193 Small $40 View Site Lupine 48x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium tent. Next to the restroom. Tight corner for backing. Good w/site 190. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
194 Small $40 View Site Lupine 36x15 Slide out ok. Spur is open & sunny, campsite is sparsely wooded. Accommodates 1 small tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 22'.
195 Medium $50 View Site Lupine 76x15 Slide out ok. Pull through. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. NO TRAVEL TRAILERS OVER 30'.
196 Medium $50 View Site Lupine 52x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'
197 Small $40 View Site Lupine 57x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 tent on spur only. Camping area small. Might need extra extension cord. Next to trail to the cove. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
198 Medium $50 View Site Lupine 45x14 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 2 medium tents. Good w/site 199. Next to trail to cove.
199 Medium $50 View Site Lupine 55x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Spur very close to site 200 & good w/ site 198.
200 Medium $50 View Site Lupine 45x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large & 1 small tent. Spur very close to site 199.
201 Medium $50 View Site Lupine 46x13 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/site 242.
202 Small $40 View Site Lupine 36x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Small to medium tent on spur only. Very small site. Tight corner and downhill for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 25'.
203 Medium $50 View Site Lupine 47x16 Slide out ok. Double site w/205. Mostly sunny. Accommodates 1 large tent.
204 Small $40 View Site Lupine 34x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
205 Large $60 View Site Lupine 55x13 Slide out ok. Double site w/203. Mostly sunny. Accommodates 3 large tents. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
206 Medium $50 View Site Lupine 40x15 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 medium and 1 small tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'
207 Medium $50 View Site Lupine 55x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large & 1 small tent.
208 Medium $50 View Site Lupine 47x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large & 1 medium tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 23'.
209 Medium $50 View Site Lupine 44x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
210 Small $40 View Site Lupine 35x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
211 Small $40 View Site Lupine 45x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Camping area small. Downhill to spur (level 32x12). Tight corner for backing. NO TRAVEL TRAILERS OVER 20'.
212 Medium $50 View Site Lupine 41x13 Slide out ok. Open and sunny. Accommodates 1 large tent. Camping area small.
213 Medium Paved $55 View Site Dogwood 50x9 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large & 1 small tent. Good w/site 181.
214 Large Paved $65 View Site Dogwood 50x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious.
215 Large Paved $65 View Site Dogwood 57x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Camping area spacious. Tight corner for backing.
216 Large Paved $65 View Site Dogwood 48x10 Slide out questionable. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents.
217 Large Paved $65 View Site Dogwood 45x12 No Slide out on drivers side. Moderately wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Tight corner for backing.
218 Medium Paved $55 View Site Dogwood 51x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Close to the restroom.
219 Medium Paved $55 View Site Dogwood 46x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent.
220 Small Paved $45 View Site Dogwood 40x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 medium tent. Next to the restroom.
221 Medium Paved $55 View Site Dogwood 47x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/site 223. Climbing rock at back of spur.
222 Medium Paved $55 View Site Dogwood 57x10 No Slide out. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Camping area small. Next to the restroom.
223 Large Paved $65 View Site Dogwood 54x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/site 221.
224 Medium Paved $55 View Site Dogwood 54x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents.
225 Large Paved $65 View Site Dogwood 51x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/site 226.
226 Large Paved $65 View Site Dogwood 51x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents. Good w/site 225 and 227. Camping area spacious.
227 Large Paved $65 View Site Dogwood 49x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large and 1 medium tent. Camping area spacious. Good w/site 226. Tight corner for backing.
228 Large Paved $65 View Site Dogwood 54x9 No Slide out. Sparsely wooded. Accommodates 3 large and 1 medium tent. Next to the restroom.
229 Large Paved $65 View Site Dogwood 49x12 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 3 large tents.
230 Large Paved $65 View Site Dogwood 46x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 5 large tents. Camping area spacious.
231 Large Paved $65 View Site Dogwood 53x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Trail to cove.
232 Medium Paved $55 View Site Dogwood 56x10 No Slide out. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Next to restroom.
233 Medium Paved $55 View Site Dogwood 50x11 Slide out questionable. Moderately wooded. Accommodates 1 large tent. Camping area small.
234 Medium Paved $55 View Site Dogwood 56x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Close to restroom.
235 Medium Paved $55 View Site Dogwood 51x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Tight corner for backing
236 Large Paved $65 View Site Dogwood 46x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Next to the group site.
237 Large Paved $65 View Site Dogwood 53x13 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large and 1 medium tent. Trail to cove.
238 Medium Paved $55 View Site Dogwood 50x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Good w/site 240.
239 Medium Paved $55 View Site Dogwood 55x10 Slide out ok. Sparsely wooded, spur sunny. Accommodates 2 large tents. Good w/site 235 and 241.
240 Large Paved $65 View Site Dogwood 53x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents. Good w/site 238.
241 Large Paved $65 View Site Dogwood 58x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large and 1 medium tent. Camping area spacious. Near restroom. Good w/site 234, 235 & 239.
242 Large Paved $65 View Site Dogwood 51x11 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 3 large tents.
243 Medium Paved $55 View Site Dogwood 51x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Near restroom. Tight corner for backing. .
244 Medium Paved $55 View Site Dogwood 58x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent. Near restroom.
245 Medium Paved $55 View Site Dogwood 54x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Group site w/site 203 and 205.
246 Medium Paved $55 View Site Dogwood 56x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent. Good w/site 247.
247 Medium Paved $55 View Site Dogwood 57x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 small tent.
248 Medium Paved $55 View Site Dogwood 55x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 2 large tents. Group site w/site 249 and 207.
249 Medium Paved $55 View Site Dogwood 54x12 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 2 large tents. Group site w/site 248 and 207.
250 Medium Paved $55 View Site Dogwood 52x10 Slide out ok. Moderately wooded. Accommodates 1 large and 1 medium tent.
251 Large Paved $65 View Site Dogwood 60x11 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 4 large tents. Camping area spacious. Extra parking.
252 Medium Paved $55 View Site Dogwood 54x10 Slide out ok. Sparsely wooded. Accommodates 1 large tent.
Expose as Block
No