SCE Weather Awareness

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

การจัดการภัยคุกคามจากไฟป่าที่เกิดจากลม

เราจะพิจารณาดำเนินการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและไฟป่าพยากรณ์ว่าจะมีสภาวะที่เป็นอันตราย ซึ่งประกอบด้วยลมแรง พืชพรรณแห้งแล้ง และความชื้นต่ำ หากสภาวะเหล่านี้ปรากฏขึ้นร่วมกันก็จะเกิดความเสี่ยง ที่ซึ่งเศษซากที่ปลิวอยู่ในอากาศสร้างความเสียหายต่อสายไฟและอุปกรณ์จนอาจทำให้เกิดการติดไฟ ซึ่งมีโอกาสที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายต่อชุมชน

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า อุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร์อัคคีภัย ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายใดๆ ในรูปแบบสภาพอากาศ เราจะอัปเดตระดับอันตรายตามคำแนะนำล่าสุดจากแบบจำลองสภาพอากาศ

กล้องเตือนไฟป่า

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

คำเตือนธงแดง

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No