Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Rate Information - Rate Changes

March 2012 Rate Changes

Effective March 1, 2012, the Southern California Edison (SCE) rates listed below changed (increased) as follows:

Effective March 1, 2012, pursuant to Decision D.82-04-010, the energy component for the Santa Catalina Island gas rate schedule will increase.

SCE’s current and revised Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge are listed below:Note: Overall, the average residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.

Santa Catalina Island Gas Cost Adjustment Billing Factors (GCABFs) and CARE Surcharge

Note: Overall, the average residential customer’s monthly bill will increase. The actual impact on the customer’s bill will vary depending on their energy usage.

If you have any questions, please contact: