Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Rate Information - Rate Change

June 2016 Rate Changes

Effective June 1, 2016, the rate components listed below will be changing as follows.

  • Distribution – increase or decrease based on applicable rate
  • PPPC – increase or decrease based on applicable rate
  • TOTCA – decrease based on applicable rate
  • NSGC – increase or decrease based on applicable rate
  • CIA – increase or decrease based on applicable Residential rate
  • SCE Gen – increase or decrease based on applicable rate or tier structure
  • Dual Participation – increase or decrease based on applicable rate

California Alternative Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Light customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.