Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  
Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng
Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Rate Information - Rate Changes

August 2012 Rate Changes

Effective August 1, 2012, the Southern California Edison (SCE) rates listed below changed (increased or decreased) as follows:

  • The Distribution charge increased for all rates, based on tier structure.
  • The Generation charge changed for all rates, including Real-Time Pricing (RTP) hourly factors, based on tier structure.
  • The Nuclear Decommissioning Charge (NDC) will increase for all applicable rates.
  • The Conservation Incentive Adjustment (CIA) charge changed for all Residential tier-structured rates, including Time-of-Use Domestic Tiered (TOU-D-T) and Time-of-Use Domestic Tiered, Electric Vehicle Charging (TOU-D-TEV).
  • The Under-collection Contribution (UC) charge increased for all applicable rates.
  • The Public Purpose Programs Charge (PPPC) changed for all rates. The Competition Transition Charge (CTC) decreased for all applicable rates.
  • The Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) decreased for all applicable rates.
  • The New System Generation Charge (NSGC) decreased for all applicable rates.
  • Maximum available credits for Dual Participation decreased for all applicable rates.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below: CARE Surcharge and CARE Discount Percentage