Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information - Energy Efficiency Filings

2006-08 Energy Efficiency Proposed Program Plans

On June 1, 2005, SCE submitted an application to the California Public Utilities Commission seeking approval of its proposed 2006-08 energy efficiency program plans and budgets.  The proposed 2006-08 portfolio of energy efficiency programs is designed to maximize cost-effective energy savings and demand reductions through a combination of information, audits, rebates, and other strategies.  Through a diverse set of programs, SCE's energy efficiency portfolio is focused on strategies that immediately harvest cost-effective energy efficiency savings and demand reductions while looking beyond the 2006-08 planning cycle to ensure energy efficiency remains a reliable and robust resource. 

The following documents represent SCE's proposed program plans and budgets. The “Detailed Cost-effectiveness Analysis Files” are quite large (e.g., 40 MB each) so downloading time may be extensive.

SCE's 2006-08 Energy Efficiency:

Summary Tables (Exhibit SCE-2)