Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

CARE/FERA Online Application is Currently Unavailable

The CARE/FERA Application is currently undergoing maintenance. In the meantime, you can download the application form (PDF) or large-font application form, (PDF) fill it out, and mail to the address on the application. If you need to speak with someone about income-qualified programs, please call us at 1-800-447-6620.