Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

Patalastas ukol sa Iniwasang Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Patalastas ukol sa Iniwasang Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Dahil sa gumanda na ang mga kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, ang inyong lugar ay hindi na isinasaalang-alang para sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Walang serbisyo ng kuryente na papatayin sa ngayon bilang pagtugon. Kung magkakaroon ng isang hindi-PSPS na pagkawala ng kuryente, kikilos ang SCE sa lalong madaling panahon upang maibalik ang inyong serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa SCE sce.com/psps. Kung may makikita kayong bumagsak na linya ng kuryente, lumayo doon, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison