Patalastas ukol sa Iniwasang Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Patalastas ukol sa Iniwasang Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Dahil sa gumanda na ang mga kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, ang inyong lugar ay hindi na isinasaalang-alang para sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Walang serbisyo ng kuryente na papatayin sa ngayon bilang pagtugon. Kung magkakaroon ng isang hindi-PSPS na pagkawala ng kuryente, kikilos ang SCE sa lalong madaling panahon upang maibalik ang inyong serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa SCE sce.com/psps. Kung may makikita kayong bumagsak na linya ng kuryente, lumayo doon, tumawag sa 911, at iulat ito sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison