Kev Ruaj Ntseg Tsiaj Qus

""

Kev Nyab Xeeb Txog Hluav Taws Kub Hav Zoov

Kev hloov pauv ntawm huab cua thoob plaws xeev California tau ua rau muaj hluav taws kub hav zoov uas ib xyoos twg cov zej zos yuav tau txais cov kev txhawj xeeb. Txog li ib feem plaub ntawm SCE cov neeg siv hluav taws xob nyob hauv cov thaj chaw muaj kev pheej hmoo heev, hais txog kev tiv thaiv thiab tua hluav taws kub hav zoov yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws ntawm peb. SCE tau nqis peev rau ntau yam kev txhim kho thiab tsim kho tshiab los pab tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov thiab kev daws teeb meem kom sai thaum nws tshwm sim. 

 

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) yuav pab tiv thaiv cov hluav taws kub hav zoov tau li cas

Thaum muaj kev phom sij siab rau cov hluav taws kub hav zoov, peb yuav tua hluav taws xob ib puag ncig rau ntawm koj lub zej zos. Qhov no tuaj yeem tiv thaiv peb cov hluav taws xob kom tsis txhob kis tau hluav taws. Cov kev tua hluav taws xob ua ntej teeb yuav muaj teeb meem tshwm sim ntawd tsuas yog tua mus li ib ntus xwb thiab txhais tau tias yuav ua kom koj thiab koj lub zej zos muaj kev nyab xeeb. Kawm paub ntau ntxiv txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) thiab sau npe rau kev ceeb toom txog qhov no.

Puas Tau Ntsib Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb? 

 

Saib daim duab qhia chaw tam sim no thiab lwm cov chaw muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv hluav taws xob uas tab tom ntsib txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kuv yuav npaj li cas rau Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb?

""

Cov Kev Ceeb Toom Txog Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Sau npe rau kev ceeb toom kom koj paub thaum muaj ib qho Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb thiab thaum koj li hluav taws xob rov tuaj.  

""

Kev Npaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev

Kawm paub seb koj yuav tuaj yeem npaj ua li cas kom tau zoo rau thaum tua hluav taws xob tuaj lawm thiab lwm yam xwm txheej ceev.  

""

Cov Txheej Txheem Pab Cuam Saib Xyuas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

Siv cov txheej txheem pab cuam thiab cov kev pab cuam uas tuaj yeem pab koj npaj rau thaum muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kuv tuaj yeem nyob nyab xeeb thiab tau txais kev qhia tau li cas?

""

Kev Txo Kom Muaj Hluav Taws Kub Hav Zoov Tsawg

Hluav taws kub hav zoov yog qhov kev hem thawj ib txwm rau SCE cov neeg siv hluav taws xob, cov neeg ua hauj lwm, thiab pej xeem. Saib seb peb tau ua dab tsi los tiv thaiv lawv.

""

Huab Cua thiab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Zej Tsoom Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Huab cua yog ib lub zog loj uas ua rau muaj hluav taws kub loj zuj zus tuaj. Kawm paub txog kev hloov pauv ntawm huab cua thiab cov hom huab cua uas ua rau muaj kev phom sij txog hluav taws kub hav zoov.  

""

Cov Rooj Sib Tham Hauv Zej Zos

Mus koom Cov Rooj Sib Tham Hauv Zej Zos kom paub txog kev tiv thaiv hluav taws kub hav zoov thiab nug cov lus nug.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cov Xov Xwm Tshiab Txog Hluav Taws Kub Hav Zoov

Nyeem cov dab neeg thiab saib cov vis dis aus ntawm peb qhov kev ob siab los tiv thaiv hluav taws kub tam sim no Txhawb Nqa los ntawm Edison . Koj kuj tseem tuaj yeem tau txais kev ceeb toom los ntawm kev sau npe nkag  rau cov ntawv xov xwm txhua hli hauv email.

Still have questions? Try Ask SCE.

Cov Lus Qhia thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Muaj Txiaj Ntsig Zoo