Patalastas ukol sa Napipintong Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Patalastas ukol sa Napipintong Pagpapatay ng Kuryente kaugnay ng PSPS

Dahil sa tinatayang mga kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, bilang aktibong pagtugon ay maaaring patayin ng SCE ang kuryente sa loob nang 1 hanggang 4 na oras para sa isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko sa inyong lugar bagaman maaaring mangyari ito nang mas maaga o sa ‘di kalaunan batay sa akt’wal na mga kondisyon ng panahon. Hinihikayat namin kayong maghanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang plano kapag namatay ang kuryente at magkaroon ng isang emergency kit. Magpapadala ang SCE ng mga pinakahuling balita hanggang sa gumanda na ang mga kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa sce.com/psps. Bumagsak ang mga linya ng kuryente? Lumayo, tumawag sa 911, at sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison