Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Outage Imminent Tagalog

Alertong Pangkaligtasan mula sa SCE: Pabatid ukol sa Napipintong Pagkawala ng Kuryente dahil sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Dahil sa tinatayang mga kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, bilang aktibong pagtugon ay maaaring patayin ng SCE ang kuryente sa loob nang 1 hanggang 4 na oras para sa isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko sa inyong lugar bagaman maaaring mangyari ito nang mas maaga o sa ‘di kalaunan batay sa akt’wal na mga kondisyon ng panahon. Hinihikayat namin kayong maghanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang plano kapag namatay ang kuryente at magkaroon ng isang emergency kit. Magpapadala ang SCE ng mga pinakahuling balita hanggang sa gumanda na ang mga kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa sce.com/psps. Bumagsak ang mga linya ng kuryente? Lumayo, tumawag sa 911, at sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison