Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - Energy Efficiency Filings

2001

SCE's 2002 Energy Efficiency Annual Report: Year 2001 Results

This report, dated May 1, 2002, provides year 2001 results of SCE's energy efficiency programs. The report provides program descriptions along with program specific results.

SCE's 2001 Energy Efficiency Programs Report: 3rd Quarter 2001

The third quarter report, dated November 15, 2001, provides third quarter results associated with SCE's 2001 energy efficiency programs. The report provides brief program descriptions and third quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during 2001.

Overall, the third quarter results indicate SCE's 2001 energy efficiency programs achieved more than 390 million kilowatt-hours of annualized energy savings. SCE will continue to report on the progress of these energy efficiency programs throughout the year.

SCE's 2001 Energy Efficiency Programs Report: 2nd Quarter 2001

The second quarter report, dated August 15, 2001, provides second quarter results associated with SCE's 2001 energy efficiency programs. The report provides brief program descriptions and second quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during 2001.

Overall, the second quarter results indicate SCE's 2001 energy efficiency programs achieved, year-to-date, more than 350 million kilowatt-hours of annualized energy savings. SCE will continue to report on the progress of these energy efficiency programs throughout the year. The next quarterly update will be available on November 15, 2001.

SCE's 2001 Energy Efficiency Programs Report: 1st Quarter 2001

The first quarter report, dated May 15, 2001 provides first quarter results associated with SCE's 2001 energy efficiency programs. The report provides brief program descriptions and first quarter results to each of the program offerings available to both residential and nonresidential customers during 2001.

Overall, the first quarter results indicate SCE's 2001 energy efficiency programs achieved more than 200 million kilowatt-hours of annualized energy savings and 45 megawatts of demand reduction. SCE will continue to report on the progress of these energy efficiency programs throughout the year. The next quarterly update will be available on August 15, 2001.