Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Document Library

Customer & Business Connection Archive

The area below provides links to current and past editions of the Customer (residential) and the Business Connections bill onserts, legally mandated and other SCE bill insert materials. All documents are in PDF format and may be aggregated into .zip file.

August 2018

July 2018

June 2018

May 2018

April 2018

March 2018

February 2018

January 2018

December 2017

November 2017

October 2017

August - September 2017

May 2017

April 2017

March 2017

November 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

December 2015

November 2015

October 2015

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

February 2015

January 2015

December 2014

November 2014

October 2014

September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

March 2014

February 2014

January 2014

May 2011

The New Edison SmartConnect™ My Account

Legal Notices

March 2010

Customer Connection & Notices

Residential - not eligible for Direct Access (not in City of Ventura)

Residential - eligible for Direct Access (not in City of Ventura)

Residential - in City of Ventura, not eligible for Direct Access

Residential - in City of Ventura, eligible for Direct Access

February 2010

Customer Connection & Notices

Residential Customers

Residential CARE/FERA Customers

Residential Catalina Customers

Catalina CARE/FERA Customers

January 2010

Customer Connection & Notices

Residential Customers

Residential FERA Customers

Residential CARE Customers

Catalina Gas Customers

Catalina Gas - CARE Customers