Pinakahuling Balita

Pinakahuling Balita kaugnay ng PSPS

Dahil sa mga tinatayang kondisyon ng wildfire dahil sa panahon, patuloy na malawakang pinag-aaralan ng Southern California Edison ang pagpapatay ng mga linya ng kuryente para sa isang posibleng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko sa inyong lugar. Ang mga naturang kondisyon ay maaaring magresulta sa pagpapatay ng SCE sa inyong kuryente. Inaasahan ng SCE na maaaring mangyari ito sa loob nang 24 oras bagaman maaaring mangyari ito nang mas maaga o sa ‘di kalaunan batay sa akt’wal na mga kondisyon ng panahon. Hinihikayat namin kayong maghanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang plano kapag namatay ang kuryente at magkaroon ng isang emergency kit. Magpapadala ang SCE ng mga pinakahuling balita hanggang sa gumanda na ang mga kondisyon. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa sce.com/psps. Bumagsak ang mga linya ng kuryente? Lumayo, tumawag sa 911, at sa SCE sa 1-800-611-1911.

Salamat,

Southern California Edison