ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਐੱਸਸੀਈ ਗਾਹਕ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ (ਐਸਸੀਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ)

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐੱਸਸੀਈ ਖਾਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇੇਰੇ ਖਾਤਾ. ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪਤੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਪਤੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐੱਸਸੀਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਆਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 

 
ਟੈਕਸਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
 
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਟੈਕਸਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ 
28954 'ਤੇ "ENROLL"
ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ।
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
ਵੌਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
 
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਵੌਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ
ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ,
1-855-549-3800
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
 
ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
 
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਈਮੇਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off


 

ਨੈਕਸਟਡੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ


ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟਡੋਰ ਦੀ ਵੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਐੱਸ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ